Commit e14fd4b3 authored by Jan Čermák's avatar Jan Čermák

added link to LuCI to homepage, updated path to LuCI

parent fdd7f2d4
......@@ -577,8 +577,8 @@ class SystemPasswordHandler(BaseConfigHandler):
description=_(
"In order to access the advanced configuration possibilities which are not present "
"here, you must set the root user's password. The advanced configuration options can "
"be managed either through the <a href=\"http://%(ip)s:%(port)d/\">LuCI web interface"
"</a> or over SSH.") % {'ip': bottle.request.get_header('host'), 'port': 8080})
"be managed either through the <a href=\"http://%(host)s/%(path)s\">LuCI web interface"
"</a> or over SSH.") % {'host': bottle.request.get_header('host'), 'path': 'cgi-bin/luci'})
system_pw_main.add_field(Password, name="password", label=_("Password"), required=True,
validators=validators.LenRange(6, 128))
system_pw_main.add_field(Password, name="password_validation", label=_("Password (repeat)"),
......
......@@ -98,7 +98,8 @@ def index():
if session.get("user_authenticated"):
login_redirect(allowed_step_max)
return dict()
return dict(luci_path="http://%(host)s/%(path)s"
% {'host': bottle.request.get_header('host'), 'path': 'cgi-bin/luci'})
@bottle.route("/lang/<lang:re:\w{2}>", name="change_lang")
......
......@@ -19,7 +19,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-21 15:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2014-04-04 15:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-05 13:55+0100\n"
"Last-Translator: Beda Kosata <bedrich.kosata@nic.cz>\n"
"Language-Team: Czech <>\n"
......@@ -48,6 +48,12 @@ msgstr "Heslo"
msgid "Log in"
msgstr "Přihlásit se"
msgid "Foris Configuration Interface"
msgstr "Konfigurační rozhraní Foris"
msgid "Go to LuCI"
msgstr "Přejít na LuCI"
msgid "Hint"
msgstr "Nápověda"
......@@ -215,6 +221,9 @@ msgstr ""
"Vítejte v administračním rozhraní routeru Turris. Vyberte si prosím sekci, "
"kterou chcete upravovat, z možností uvedených výše."
msgid "No new messages."
msgstr "Žádné nové zprávy."
msgid "Discard changes"
msgstr "Zahodit změny"
......@@ -421,12 +430,30 @@ msgstr ""
"pokročilejší funkce systému, můžete využít rozhraní LuCI, které je přístupné "
"ze záložky <a href=\"%(url2)s\">Pokročilé nastavení</a>."
msgid "Important updates"
msgstr "Důležité aktualizace"
msgid ""
"Important updates that require a device restart have been installed. Some "
"services might not work if you don't restart the device. For details see "
"below."
msgstr ""
"Byly nainstalovány některé důležité aktualizace, které vyžadují restart "
"routeru. Bez restartu zařízení některé služby nemusí správně fungovat. "
"Podrobnější informace o těchto aktualizacích naleznete níže."
msgid "Continue to configuration interface"
msgstr "Pokračovat do konfiguračního rozhraní"
msgid "Registration failure"
msgstr "Chyba při registraci"
msgid "Reboot now"
msgstr "Restartovat nyní"
msgid "Dismiss"
msgstr "Zahodit"
msgid "The password you entered was not valid."
msgstr "Vámi zadané heslo je neplatné."
......@@ -776,11 +803,11 @@ msgid ""
"In order to access the advanced configuration possibilities which are not "
"present here, you must set the root user's password. The advanced "
"configuration options can be managed either through the <a href=\"http://"
"%(ip)s:%(port)d/\">LuCI web interface</a> or over SSH."
"%(host)s/%(path)s\">LuCI web interface</a> or over SSH."
msgstr ""
"Pro přístup k pokročilému nastavení, které není možné pomocí tohoto rozhraní "
"nastavit, je nutné zvolit heslo uživatele root, pomocí kterého se následně "
"můžete přihlásit do <a href=\"http://%(ip)s:%(port)d/\">webového rozhraní "
"můžete přihlásit do <a href=\"http://%(host)s/%(path)s\">webového rozhraní "
"LuCI</a>. Stejné heslo je použito pro přístup na SSH."
msgid "Backup file"
......
......@@ -442,6 +442,12 @@ input[type="checkbox"], input[type="radio"], input[type="file"]
text-align: left
width: 25em
.footer
font-size: 90%
color: #333
line-height: 160%
margin-top: 2em
/* -------------------------------------------------------------------------
/* Wizard
......
......@@ -32,4 +32,8 @@
<button class="button" type="submit">{{ trans("Log in") }}</button>
</form>
%end
<div class="footer">
{{ trans("Foris Configuration Interface") }}<br>
<a href="{{ luci_path }}">{{ trans("Go to LuCI") }}</a>
</div>
</div>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment