Verified Commit dd4c1d07 authored by Štěpán Henek's avatar Štěpán Henek 🌩

Merge remote-tracking branch 'weblate/master'

parents 272772f0 073f84d0
......@@ -18,15 +18,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-11 11:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-10 23:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-21 11:18+0000\n"
"Last-Translator: Josef Schlehofer <pepe@bloodkings.eu>\n"
"Language-Team: Czech <https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"Language-Team: Czech "
"<https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/cs/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.5-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
msgid ""
......@@ -134,17 +134,16 @@ msgstr ""
" jakékoli rozhraní do WAN nebo sítě pro hosty. Takže je dobrý nápad "
"přiřadit veškerá rozhraní do LAN."
#, fuzzy
msgid ""
"To act as a local server, there's no need to manage LAN (if you still "
"want to manage it reset the guide and choose the Router workflow). You "
"probably want to act as a client here thus select "
"<strong>Computer</strong> mode here."
msgstr ""
"Pro fungování jako místní server, není potřeba spravovat LAN (pokud ji i "
"tak chcete spravovat, resetujte průvodce a zvolte postup Router). Nejspíš"
" chcete aby fungovalo jako klient a proto vyberte režim "
"<strong>Počítač</strong>. "
"Pro fungování jako místní server, není potřeba spravovat LAN (pokud ji i tak "
"chcete spravovat, resetuje průvodce a zvolte postup Směrovač). Nejspíš "
"chcete aby fungovalo jako klient a proto vyberte režim "
"<strong>Počítač</strong>."
msgid ""
"If you select the <strong>static</strong> configuration be sure that the "
......@@ -228,13 +227,12 @@ msgstr "Scénář doposud nebyl nastaven."
msgid "Workflow for older devices and older turris OS versions (before 4.0)."
msgstr "Scénář pro starší zařízení a starší verze turris OS (před 4.0)."
#, fuzzy
msgid ""
"Just set your password and you are ready to go. This workflow is aimed to"
" more advanced users who intend not to use the web GUI."
msgstr ""
"Stačí jen nastavit si heslo a jste připravení. Tento postup je cílen na "
"pokročilejší uživatele kteří nezamýšlejí použít webové rozhraní. "
"pokročilejší uživatele kteří nezamýšlejí použít webové rozhraní."
msgid ""
"After you finish this workflow your device will be able to act as a fully"
......@@ -320,6 +318,8 @@ msgid ""
"The password you've entered has been compromised. It appears %(count)d "
"times in '%(list)s' list."
msgstr ""
"Heslo, které jste zadali, bylo kompromitováno. Objevuje se %(count)d krát v "
"seznamu „%(list)s“."
msgid "Old password you entered was not valid."
msgstr "Zadali jste neplatné původní heslo."
......@@ -327,16 +327,14 @@ msgstr "Zadali jste neplatné původní heslo."
msgid "System password was successfully saved."
msgstr "Heslo bylo úspěšně uloženo."
#, fuzzy
msgid "Failed to save system password."
msgstr "Systémové heslo se nepodařilo uložit"
msgstr "Systémové heslo se nepodařilo uložit."
msgid "Foris password was successfully saved."
msgstr "Heslo do správního rozhraní Foris bylo úspěšně uloženo."
#, fuzzy
msgid "Failed to save Foris password."
msgstr "Heslo do Foris se nepodařilo uložit"
msgstr "Heslo do Foris se nepodařilo uložit."
msgid "Remote Access"
msgstr "Přístup na dálku"
......@@ -604,17 +602,16 @@ msgstr "LAN režim"
msgid "Computer"
msgstr "Počítač"
#, fuzzy
msgid ""
"Router mode means that this devices manages the LAN (acts as a router, "
"can assing IP addresses, ...). Computer mode means that this device acts "
"as a client in this network. It acts in a similar way as WAN, but it has "
"opened ports for configuration interface and other services."
msgstr ""
"Režim Router znamená, že toto zařízení spravuje LAN (slouží jako router, "
"může přidělovat IP adresy, …). Režim počítač znamená, že tohle zařízení "
"Režim Směrovač znamená, že toto zařízení spravuje LAN (slouží jako směrovač, "
"může přidělovat IP adresy, …). Režim Počítač znamená, že tohle zařízení "
"funguje na síti jako klient. Chová se podobně jako WAN, ale má otevřené "
"porty pro své rozhraní pro nastavování a ostatní služby. "
"porty pro své rozhraní pro nastavování a ostatní služby."
msgid "Router IP address"
msgstr "IP adresa routeru"
......@@ -1287,7 +1284,7 @@ msgstr "Zde nastavte Wi-Fi pro hosty."
msgid "Enable guest Wi-Fi"
msgstr "Zapnout Wi-Fi pro hosty"
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid ""
"Enables Wi-Fi for guests, which is separated from LAN network. Devices "
"connected to this network are allowed to access the internet, but aren't "
......@@ -1295,10 +1292,10 @@ msgid ""
"router. Parameters of the guest network can be set in <a "
"href='%(url)s'>the Guest network tab</a>."
msgstr ""
"Zapne Wi-Fi pro hosty, která je oddělená od vnitřní sítě. Zařízení v této"
" síti mohou na Internet, ale nemají přístup k ostatním zařízením ani k "
"Zapne Wi-Fi pro hosty, která je oddělená od vnitřní sítě. Zařízení v této "
"síti mohou na Internet, ale nemají přístup k ostatním zařízením ani k "
"nastavení směrovače. Parametry sítě pro hosty můžete nastavit <a "
"href='%(url)s'>na kartě Síť pro hosty</a>. "
"href='%(url)s'>na kartě Síť pro hosty</a>."
msgid "SSID for guests"
msgstr "Název sítě pro hosty"
......@@ -3196,4 +3193,3 @@ msgstr "Návrat ke starší verzi"
#~ msgid "Save changes"
#~ msgstr "Uložit změny"
......@@ -17,15 +17,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-11 11:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-31 14:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-19 08:18+0000\n"
"Last-Translator: ssantos <ssantos@web.de>\n"
"Language-Team: German <https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/de/>"
"\n"
"Language: de\n"
"Language-Team: German "
"<https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/de/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 3.5-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
msgid ""
......@@ -145,7 +146,6 @@ msgstr ""
" macht keinen Sinn, Schnittstellen zu Ihrem WAN und Gastnetzwerk "
"einzurichten. Es ist daher ratsam, alle Iterfaces dem LAN zuzuordnen."
#, fuzzy
msgid ""
"To act as a local server, there's no need to manage LAN (if you still "
"want to manage it reset the guide and choose the Router workflow). You "
......@@ -153,10 +153,10 @@ msgid ""
"<strong>Computer</strong> mode here."
msgstr ""
"Um als lokaler Server zu arbeiten, ist es nicht erforderlich, das LAN zu "
"verwalten (wenn Sie es trotzdem verwalten möchten, setzen Sie den "
"Leitfaden zurück und wählen Sie den Router-Workflow). Sie möchten hier "
"wahrscheinlich als Client auftreten, wählen Sie also hier den Modus "
"<strong>Unmanaged</strong>. "
"verwalten (wenn Sie es trotzdem verwalten möchten, setzen Sie den Leitfaden "
"zurück und wählen Sie den Router-Workflow). Sie könnten hier wahrscheinlich "
"als Client auftreten, wählen Sie also hier den Modus "
"<strong>Computer</strong>."
msgid ""
"If you select the <strong>static</strong> configuration be sure that the "
......@@ -241,14 +241,13 @@ msgstr "Der Workflow war noch nicht festgelegt."
msgid "Workflow for older devices and older turris OS versions (before 4.0)."
msgstr "Workflow für ältere Geräte und ältere Turris OS-Versionen (vor 4.0)."
#, fuzzy
msgid ""
"Just set your password and you are ready to go. This workflow is aimed to"
" more advanced users who intend not to use the web GUI."
msgstr ""
"Setzen Sie einfach Ihr Passwort und schon können Sie loslegen. Dieser "
"Workflow richtet sich an fortgeschrittenere Benutzer, die beabsichtigen, "
"die Web-GUI nicht zu verwenden. "
"Workflow richtet sich an fortgeschrittenere Benutzer, die beabsichtigen, die "
"Web-GUI nicht zu verwenden."
msgid ""
"After you finish this workflow your device will be able to act as a fully"
......@@ -334,6 +333,8 @@ msgid ""
"The password you've entered has been compromised. It appears %(count)d "
"times in '%(list)s' list."
msgstr ""
"Das von Ihnen eingegebene Passwort wurde kompromittiert. Es erscheint "
"%(count)d mal in der Liste '%(list)s'."
msgid "Old password you entered was not valid."
msgstr "Das eingegebene alte Kennwort ist ungültig."
......@@ -341,16 +342,14 @@ msgstr "Das eingegebene alte Kennwort ist ungültig."
msgid "System password was successfully saved."
msgstr "Das Systempasswort wurde erfolgreich gespeichert."
#, fuzzy
msgid "Failed to save system password."
msgstr "Das Systempasswort konnte nicht gespeichert werden"
msgstr "Das Systempasswort konnte nicht gespeichert werden."
msgid "Foris password was successfully saved."
msgstr "Das Foris-Passwort wurde erfolgreich gespeichert."
#, fuzzy
msgid "Failed to save Foris password."
msgstr "Das Foris-Passwort konnte nicht gespeichert werden"
msgstr "Das Foris-Passwort konnte nicht gespeichert werden."
msgid "Remote Access"
msgstr "Fernzugriff"
......@@ -626,18 +625,17 @@ msgstr "LAN-Modus"
msgid "Computer"
msgstr "Computer"
#, fuzzy
msgid ""
"Router mode means that this devices manages the LAN (acts as a router, "
"can assing IP addresses, ...). Computer mode means that this device acts "
"as a client in this network. It acts in a similar way as WAN, but it has "
"opened ports for configuration interface and other services."
msgstr ""
"Der Router-Modus bedeutet, dass diese Geräte das LAN verwalten (fungiert "
"als Router, kann IP-Adressen vergeben,....). Computermodus bedeutet, dass"
" dieses Gerät als Client in diesem Netzwerk arbeitet. Es verhält sich "
"ähnlich wie WAN, hat aber Ports für Konfigurationsschnittstellen und "
"andere Dienste geöffnet. "
"Der Router-Modus bedeutet, dass diese Geräte das LAN verwalten (fungiert als "
"Router, kann IP-Adressen vergeben,....). Computermodus bedeutet, dass dieses "
"Gerät als Client in diesem Netzwerk arbeitet. Es verhält sich ähnlich wie "
"WAN, hat aber Ports für Konfigurationsschnittstellen und andere Dienste "
"geöffnet."
msgid "Router IP address"
msgstr "IP-Adresse des Routers"
......@@ -1326,7 +1324,7 @@ msgstr "Gast-WLAN hier einrichten."
msgid "Enable guest Wi-Fi"
msgstr "Gast-WLAN aktivieren"
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid ""
"Enables Wi-Fi for guests, which is separated from LAN network. Devices "
"connected to this network are allowed to access the internet, but aren't "
......@@ -1335,10 +1333,10 @@ msgid ""
"href='%(url)s'>the Guest network tab</a>."
msgstr ""
"Aktiviert WLAN für Gäste, das vom LAN-Netzwerk getrennt ist. Mit diesem "
"Netzwerk verbundene Geräte dürfen auf das Internet zugreifen, aber nicht "
"auf andere Geräte und die Konfigurationsschnittstelle des Routers. Die "
"Parameter des Gastnetzes können in <a href='%(url)s'>der Registerkarte "
"Gastnetz</a> eingestellt werden. "
"Netzwerk verbundene Geräte dürfen auf das Internet zugreifen, aber nicht auf "
"andere Geräte und die Konfigurationsschnittstelle des Routers. Die Parameter "
"des Gastnetzes können in <a href='%(url)s'>der Registerkarte Gastnetz</a> "
"eingestellt werden."
msgid "SSID for guests"
msgstr "SSID für Gäste"
......@@ -3351,4 +3349,3 @@ msgstr "Ältere Version"
#~ msgid "Save changes"
#~ msgstr "Änderung speichern"
......@@ -5,18 +5,19 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-11 11:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-23 15:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-25 03:18+0000\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <https://hosted.weblate.org/projects/turris/"
"foris/nb_NO/>\n"
"Language: nb\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål "
"<https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/nb_NO/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 3.5-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
#, fuzzy
......@@ -332,6 +333,8 @@ msgid ""
"The password you've entered has been compromised. It appears %(count)d "
"times in '%(list)s' list."
msgstr ""
"Passordet du skrev inn har blitt lekket. Det framtrer %(count)d ganger i \""
"%(list)s\"-listen."
#, fuzzy
msgid "Old password you entered was not valid."
......@@ -354,17 +357,21 @@ msgid "Failed to save Foris password."
msgstr "Klarte ikke å lagre Foris-passord"
msgid "Remote Access"
msgstr ""
msgstr "Fjerntilgang"
#, fuzzy
msgid "Remote access was sucessfully enabled."
msgstr "Passord lagret."
#, fuzzy
msgid ""
"Failed to enable the remote access. You are probably using a message bus "
"which doesn't support the remote access or the CA for remote access "
"hasn't been generated yet."
msgstr ""
"Klarte ikke å slå på fjerntilgang. Du bruker antagelig en meldingsbuss som "
"ikke støtter fjerntilgang, eller så har det ikke blitt generert for "
"sertifikatsmyndigheten enda."
#, fuzzy
msgid "Remote access was sucessfully disabled."
......@@ -377,15 +384,16 @@ msgstr "Klarte ikke å lagre systempassord"
msgid "Wrong HTTP method."
msgstr "Gal HTTP-metode."
#, fuzzy
msgid "Starting to generate CA for remote access."
msgstr ""
msgstr "Starter generering av sertifikatsmyndighet for fjerntilgang."
#, fuzzy
msgid "CA for remote access was sucessfully deleted."
msgstr "Passord lagret."
msgid "Failed to delete CA for remote access."
msgstr ""
msgstr "Klarte ikke å slette sertifikatsmyndighet for fjerntilgang."
#, fuzzy
msgid "Guide workflow was sucessfully set."
......@@ -1001,35 +1009,39 @@ msgid "valid"
msgstr "levende"
msgid "revoked"
msgstr ""
msgstr "tilbakekalt"
#, fuzzy
msgid "expired"
msgstr "Utløper"
msgid "generating"
msgstr ""
msgstr "genererer"
msgid "lost"
msgstr ""
msgstr "tapt"
msgid "Enable remote access"
msgstr ""
msgstr "Skru på fjerntilgang"
msgid "Accessible via WAN"
msgstr ""
msgstr "Tilgjengelig via WAN"
#, fuzzy
msgid ""
"If this option is check the device in the WAN network will be able to "
"connect to the configuration interface. Otherwise only devices on LAN "
"will be able to access the configuration interface."
msgstr ""
"Hvis dette valget er huket av vil enheten i WAN-nettverket kunne koble til "
"oppsettsgrensesnittet. Ellers vil kun enheter på lokalnettverket kunne nå "
"oppsettsgrensesnittet."
msgid "Port"
msgstr ""
msgstr "Port"
msgid "A port which will be opened for the remote configuration of this device."
msgstr ""
msgstr "En port som vil åpnes for fjernoppsett av denne enheten."
#, fuzzy
msgid "Token name"
......@@ -1044,7 +1056,7 @@ msgstr ""
"understreker."
msgid "Token name is invalid."
msgstr ""
msgstr "Symbolnavnet er ugyldig."
#, fuzzy
msgid "Token id is invalid."
......@@ -1397,8 +1409,9 @@ msgstr "Wi-Fi -innstillinger"
msgid "Hint"
msgstr "Hint"
#, fuzzy
msgid "foris version:"
msgstr "Foris-versjon"
msgstr "Foris-versjon:"
msgid "Language"
msgstr "Språk"
......@@ -1558,13 +1571,13 @@ msgstr ""
"dette nettverket."
msgid "Token"
msgstr ""
msgstr "Symbol"
msgid "Prepare Token"
msgstr ""
msgstr "Forbered symbol"
msgid "Revoke"
msgstr ""
msgstr "Tilbakekall"
#, fuzzy
msgid ""
......@@ -1884,26 +1897,35 @@ msgid ""
"configuration is done via secure encrypted connection and each client is "
"required to have a token issued by this device."
msgstr ""
"Her kan du sette opp din ruter for oppsett annensteds fra. Fjernoppsett "
"gjøres via sikret kryptert tilkobling, og hver klient må ha et symbol "
"utstedt av denne enheten."
msgid "No certification authority"
msgstr ""
msgstr "Ingen sertifikatsmyndighet"
#, fuzzy
msgid ""
"Currently there is no certificate authority(CA) dedicated to remote "
"access. A CA is required to generate access tokens to authenticate. To "
"proceed you need to generate it first."
msgstr ""
"Det finnes for tiden ingen sertifikatsmyndighet (CA) tilknyttet "
"fjerntilgang. Det kreves for å generere tilgangssymboler for "
"identitetsbekreftelse. For å fortsette må du generere den først."
msgid "Generate CA"
msgstr ""
msgstr "Generer sertifikatsmyndighet"
msgid "Generating certificate authority"
msgstr ""
msgstr "Genererer sertifikatsmyndighet"
msgid ""
"The CA necessary for the remote administration. The time required for "
"generating CA may differ. Please try to reload this page later."
msgstr ""
"Sertifikatsmyndighet kreves for administrasjon annensteds fra. Tiden som "
"kreves for generering varierer. Prøv å gjeninnlaste denne siden senere."
msgid "Loading..."
msgstr "Laster…"
......@@ -1920,40 +1942,52 @@ msgid ""
"You CA seems to be ready to be used. Now you can safely enable/disable "
"the remote access and set some of the parameters."
msgstr ""
"Din sertifikatsmyndighet ser ut til å være klar til bruk. Du kan nå trygt "
"skru på/av fjerntilgang og sette noen av parameterne."
#, fuzzy
msgid "Apply configuration"
msgstr "Last ned sikkerhetskopi av oppsett"
msgid "Tokens"
msgstr ""
msgstr "Symboler"
msgid ""
"Here you can create and revoke the client capability to connect to the "
"remote administration."
msgstr ""
"Her kan du opprette og tilbake klientens mulighet til å koble til "
"administrasjon annensteds fra."
msgid "Create"
msgstr ""
msgstr "Opprett"
msgid "Delete CA"
msgstr ""
msgstr "Slett sertifikatsmyndighet"
msgid ""
"You can't delete the CA while the remote access is enabled. To delete the"
" CA you need to disable the remote access first."
msgstr ""
"Du kan ikke slette sertifikatsmyndighet mens fjerntilgang er påslått. For å "
"slette sertifikatsmyndigheten må du skru av fjerntilgang først."
msgid ""
"You can delete the whole CA. Note that all the cerificates issued by this"
" CA will be useless and if you wanted to use this plugin, you'd need to "
"generate a new CA first."
msgstr ""
"Du kan slette hele sertifikatsmyndigheten. Merk at alle sertifikatene "
"utstedt av denne sertifikatsmyndigheten vil bli ubrukelige og hvis du ønsket "
"å bruke programtillegget, ville du ha må generert en ny sertifikatsmyndighet "
"først."
msgid ""
"<a href=\"${response.url}\"><div id=\"remote-"
"qrcode-${token_id}\"></div></a><br/>Expires in:"
msgstr ""
"<a href=\"${response.url}\"><div id=\"remote-qrcode-${token_id}\"></div></a><"
"br/>Utløper om:"
#, fuzzy
msgid "Failed to query ntp servers."
......@@ -2264,10 +2298,10 @@ msgid "Trying to reconnect to your device."
msgstr "Prøver å koble til enheten din igjen."
msgid "Confirm"
msgstr ""
msgstr "Bekreft"
msgid "Cancel"
msgstr ""
msgstr "Avbryt"
msgid "This value seems to be invalid."
msgstr "Denne verdien ser ut til å være ugyldig."
......@@ -3198,4 +3232,3 @@ msgstr "Nedgrader"
#~ msgid "Save changes"
#~ msgstr "Lagre endringer"
......@@ -5,19 +5,20 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-11 11:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-31 14:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-12 15:11+0000\n"
"Last-Translator: Krzysztof Kulesza <github@cmza.pl>\n"
"Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/pl/>"
"\n"
"Language: pl\n"
"Language-Team: Polish "
"<https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/pl/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && "
"(n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.5-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
msgid ""
......@@ -128,17 +129,16 @@ msgstr ""
"umieszczać żadnych interfejsów w sieci WAN i Guest Network. Dobrym "
"pomysłem jest przypisanie wszystkich interfejsów do sieci LAN."
#, fuzzy
msgid ""
"To act as a local server, there's no need to manage LAN (if you still "
"want to manage it reset the guide and choose the Router workflow). You "
"probably want to act as a client here thus select "
"<strong>Computer</strong> mode here."
msgstr ""
"Aby działać jako serwer lokalny, nie ma potrzeby zarządzania siecią LAN "
"(jeśli nadal chcesz nią zarządzać, zresetuj przewodnik i wybierz tryb "
"pracy routera). Prawdopodobnie chcesz działać jako klient, wybierz tryb "
"<strong>Komputer</strong>. "
"Aby działać jako serwer lokalny, nie ma potrzeby zarządzania siecią LAN ("
"jeśli nadal chcesz nią zarządzać, zresetuj przewodnik i wybierz tryb pracy "
"routera). Prawdopodobnie chcesz działać jako klient, wybierz tryb "
"<strong>Komputer</strong>."
msgid ""
"If you select the <strong>static</strong> configuration be sure that the "
......@@ -226,14 +226,13 @@ msgstr ""
"Tryb pracy dla starszych urządzeń i starszych wersji systemu Turris "
"(przed 4.0)."
#, fuzzy
msgid ""
"Just set your password and you are ready to go. This workflow is aimed to"
" more advanced users who intend not to use the web GUI."
msgstr ""
"Po prostu ustaw hasło i jesteś gotowy do pracy. Ten tryb pracy jest "
"skierowany do bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy nie chcą "
"korzystać z panelu web. "
"korzystać z panelu web."
msgid ""
"After you finish this workflow your device will be able to act as a fully"
......@@ -318,6 +317,8 @@ msgid ""
"The password you've entered has been compromised. It appears %(count)d "
"times in '%(list)s' list."
msgstr ""
"Wprowadzone hasło zostało skompromitowane. Pojawia się %(count)d razy na "
"liście '%(list)s'."
msgid "Old password you entered was not valid."
msgstr "Stare hasło, które wpisałeś, było nieprawidłowe."
......@@ -325,22 +326,20 @@ msgstr "Stare hasło, które wpisałeś, było nieprawidłowe."
msgid "System password was successfully saved."
msgstr "Hasło do systemu zostało pomyślnie zapisane."
#, fuzzy
msgid "Failed to save system password."
msgstr "Nie udało się zapisać hasła systemowego"
msgstr "Nie udało się zapisać hasła systemowego."
msgid "Foris password was successfully saved."
msgstr "Hasło interfejsu Foris zostało pomyślnie zapisane."
#, fuzzy
msgid "Failed to save Foris password."
msgstr "Nie udało się zapisać hasła interfejsu Foris"
msgstr "Nie udało się zapisać hasła interfejsu Foris."
msgid "Remote Access"
msgstr "Zdalny dostęp"
msgid "Remote access was sucessfully enabled."
msgstr "Dostęp zdalny został pomyślnie włączony."
msgstr "Zdalny dostęp został pomyślnie włączony."
msgid ""
"Failed to enable the remote access. You are probably using a message bus "
......@@ -602,7 +601,6 @@ msgstr "Tryb LAN"
msgid "Computer"
msgstr "Komputer"
#, fuzzy
msgid ""
"Router mode means that this devices manages the LAN (acts as a router, "
"can assing IP addresses, ...). Computer mode means that this device acts "
......@@ -612,7 +610,7 @@ msgstr ""
"Tryb routera oznacza, że to urządzenie zarządza siecią LAN (działa jako "
"router, może przydzielać adresy IP, ...). Tryb komputera oznacza, że to "
"urządzenie działa jako klient w sieci. Działa on podobnie jak WAN, ale "
"otwiera porty dla interfejsu konfiguracyjnego i innych usług. "
"otwiera porty dla interfejsu konfiguracyjnego i innych usług."
msgid "Router IP address"
msgstr "Adres IP routera"
......@@ -951,7 +949,7 @@ msgid "lost"
msgstr "zagubiony"
msgid "Enable remote access"
msgstr "Włącz dostęp zdalny"
msgstr "Włącz zdalny dostęp"
msgid "Accessible via WAN"
msgstr "Dostępne przez WAN"
......@@ -1290,7 +1288,7 @@ msgstr "Ustawienia sieci gościnnej Wi-Fi."
msgid "Enable guest Wi-Fi"
msgstr "Włącz sieć gościnną Wi-Fi"
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid ""
"Enables Wi-Fi for guests, which is separated from LAN network. Devices "
"connected to this network are allowed to access the internet, but aren't "
......@@ -1298,11 +1296,10 @@ msgid ""
"router. Parameters of the guest network can be set in <a "
"href='%(url)s'>the Guest network tab</a>."
msgstr ""
"Umożliwia stworzenie sieci Wi-Fi dla gości, która jest odseparowana od "
"sieci LAN. Urządzenia podłączone do tej sieci mają dostęp do Internetu, "
"ale nie mają dostępu do innych urządzeń i interfejsu konfiguracji "
"routera. Parametry sieci gościnnej można ustawić w <a "
"href='%(url)s'>karcie Sieć gościnna</a>. "
"Umożliwia stworzenie sieci Wi-Fi dla gości, która jest odseparowana od sieci "
"LAN. Urządzenia podłączone do tej sieci mają dostęp do Internetu, ale nie "
"mają dostępu do innych urządzeń i interfejsu konfiguracji routera. Parametry "
"sieci gościnnej można ustawić w <a href='%(url)s'>karcie Sieć gościnna</a>."
msgid "SSID for guests"
msgstr "SSID sieci gościnnej"
......@@ -3267,4 +3264,3 @@ msgstr "Cofnij aktualizację"
#~ msgid "Save changes"
#~ msgstr "Zapisz zmiany"
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment