Commit be74449a authored by Krzysztof Kulesza's avatar Krzysztof Kulesza Committed by Weblate

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 100.0% (445 of 445 strings)

Translation: Turris/Foris
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/pl/
parent cccccfd2
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-23 09:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-23 07:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-21 09:44+0000\n"
"Last-Translator: Krzysztof Kulesza <github@cmza.pl>\n"
"Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/pl/>"
"\n"
......@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.0-dev\n"
"X-Generator: Weblate 3.1-dev\n"
msgid "This value seems to be invalid."
msgstr "Ta wartość wydaje się być nieprawidłowa."
......@@ -329,7 +329,7 @@ msgid "Failed to query ntp servers."
msgstr "Nie można wysłać zapytania do serwerów ntp."
msgid "Update time"
msgstr "Czas aktualizacji"
msgstr "Ostatnia aktualizacja"
msgid "Hint"
msgstr "Wskazówka"
......@@ -435,7 +435,7 @@ msgid ""
"settings. Note that this will remove the current Wi-Fi configuration and "
"restore the default values."
msgstr ""
"Jeśli ilość kart bezprzewodowych nie pasuje, możesz spróbować zresetować "
"Jeśli ilość kart bezprzewodowych się nie zgadza, możesz spróbować zresetować "
"ustawienia Wi-Fi. Zwróć uwagę, że spowoduje to usunięcie bieżącej "
"konfiguracji Wi-Fi i przywrócenie wartości domyślnych."
......@@ -476,9 +476,9 @@ msgstr ""
"Zatwierdzanie aktualizacji może być przydatne, jeśli chcesz mieć pewność, że "
"aktualizacje nie uszkodzą Twojej konfiguracji. Możesz np. zainstalować "
"aktualizacje, gdy jesteś przygotowany na możliwość powrotu do poprzedniej "
"wersji konfiguracji (migawki) i odłożenie wątpliwej aktualizacji tymczasowo. "
"Nie można odłożyć aktualizacji na zawsze, zostanie ona zaproponowana wraz z "
"następną instalacją pakietu."
"wersji konfiguracji (migawki) i tymczasowo odroczyć aktualizację . Nie można "
"odroczyć aktualizacji na zawsze, zostanie ona zaproponowana wraz z następną "
"aktualizacją pakietu."
#, python-format
msgid "after %(input)s hours"
......@@ -527,7 +527,7 @@ msgstr ""
"Z routerem Turris możesz dołączyć do Projektu Turris, który jest projektem "
"badawczym non-profit, założonym przez stowarzyszenie CZ.NIC, rejestratora "
"domeny .CZ. Przyłączając się do projektu, twój router będzie działać jako "
"sonda, która analizuje ruch między siecią domową, a Internetem i pomaga "
"sonda, która analizuje ruch między siecią domową, a Internetem i pomagać "
"identyfikować przepływ złośliwych danych. Gdy taki przepływ zostanie "
"wykryty, router poinformuje centralę Turris, która może porównać przepływ z "
"danymi z pozostałych sond i przypisać mu poziom zagrożenia. Jeśli przepływ "
......@@ -1211,7 +1211,7 @@ msgid "Disable DNSSEC"
msgstr "Wyłącz DNSSEC"
msgid "Enable DHCP clients in DNS"
msgstr "Włącz nazwy klientów DHCP w DNS"
msgstr "Rejestruj nazwy klientów DHCP w DNS"
msgid ""
"This will enable your DNS resolver to place DHCP client's names among the "
......@@ -1296,7 +1296,7 @@ msgid ""
"devices and the configuration interface of the router."
msgstr ""
"Sieć gościnna służy do <a href='%(url)s'>gościnnego połączenia Wi-Fi</a>. "
"Jest oddzielona od zwykłej sieci LAN. Urządzenia podłączone do tej sieci "
"Jest odseparowana od zwykłej sieci LAN. Urządzenia podłączone do tej sieci "
"mają dostęp do Internetu, ale nie mają dostępu do innych urządzeń i "
"interfejsu konfiguracji routera."
......@@ -1813,7 +1813,7 @@ msgstr ""
"działać poprawnie."
msgid "How to set time"
msgstr "Jak ustawić czas"
msgstr "Synchronizuj czas"
msgid "Choose method to store current time into the router."
msgstr "Wybierz metodę, aby ustawić aktualny czas w routerze."
......@@ -1848,11 +1848,11 @@ msgid ""
"Updater. Software that has been installed manually or using opkg is not "
"affected."
msgstr ""
"Updater to usługa, która aktualizuje całe oprogramowanie TurrisOS. Poza "
"Updater to usługa, która aktualizuje całe oprogramowanie Turris OS. Poza "
"standardową instalacją możesz opcjonalnie wybrać z listy dodatkowe "
"oprogramowanie, które ma zostać zainstalowane na routerze. To oprogramowanie "
"można wybrać z poniższej listy. Należy pamiętać, że Updater obsługuje tylko "
"oprogramowanie będące częścią TurrisOS lub które zostało zainstalowane z "
"oprogramowanie będące częścią Turris OS lub które zostało zainstalowane z "
"listy pakietów. Oprogramowanie, które zostało zainstalowane ręcznie lub przy "
"użyciu opkg, nie jest aktualizowane."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment