Commit bad8acfb authored by p-bo's avatar p-bo Committed by Hosted Weblate

Translated using Weblate (Czech)

Currently translated at 100.0% (504 of 504 strings)

Translation: Turris/Foris
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/cs/
parent 815868da
......@@ -18,15 +18,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-30 11:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-27 13:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-31 14:46+0000\n"
"Last-Translator: Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"Language-Team: Czech "
"<https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/cs/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.5-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
msgid ""
......@@ -329,38 +329,37 @@ msgid "Failed to save Foris password"
msgstr "Heslo do Foris se nepodařilo uložit"
msgid "Remote Access"
msgstr ""
msgstr "Přístup na dálku"
#, fuzzy
msgid "Remote access was sucessfully enabled."
msgstr "Heslo bylo úspěšně uloženo."
msgstr "Přístup na dálku byl úspěšně zapnut."
msgid ""
"Failed to enable the remote access. You are probably using a message bus "
"which doesn't support the remote access or the CA for remote access "
"hasn't been generated yet."
msgstr ""
"Nepodařilo se zapnout přístup na dálku. Pravděpodobně používáte sběrnici "
"zpráv která nepodporuje přístup na dálku nebo doposud ještě nebyla vytvořena "
"cert. autorita pro přístup na dálku."
#, fuzzy
msgid "Remote access was sucessfully disabled."
msgstr "Heslo bylo úspěšně uloženo."
msgstr "Přístup na dálku byl úspěšně vypnut."
#, fuzzy
msgid "Failed to disable remote access."
msgstr "Systémové heslo se nepodařilo uložit"
msgstr "Přístup na dálku se nepodařilo vypnout."
msgid "Wrong HTTP method."
msgstr "Neplatná HTTP metoda."
msgid "Starting to generate CA for remote access."
msgstr ""
msgstr "Zahajuje se vytváření cert. autority pro účely přístupu na dálku."
#, fuzzy
msgid "CA for remote access was sucessfully deleted."
msgstr "Heslo do správního rozhraní Foris bylo úspěšně uloženo."
msgstr "Cert. autorita pro přístup na dálku byla úspěšně smazána."
msgid "Failed to delete CA for remote access."
msgstr ""
msgstr "Nepodařilo se smazat cert. autoritu pro přístup na dálku."
msgid "Guide workflow was sucessfully set."
msgstr "Scénář průvodce úspěšně nastaven."
......@@ -916,59 +915,57 @@ msgstr "Denní doba automatického restartu ve formátu HH:MM."
msgid "Guide workflow"
msgstr "Scénář průvodce"
#, fuzzy
msgid "valid"
msgstr "aktivní"
msgstr "platné"
msgid "revoked"
msgstr ""
msgstr "odvoláno"
#, fuzzy
msgid "expired"
msgstr "Platnost končí"
msgstr "platnost končila"
msgid "generating"
msgstr ""
msgstr "vytváření"
msgid "lost"
msgstr ""
msgstr "ztraceno"
msgid "Enable remote access"
msgstr ""
msgstr "Umožnit přístup na dálku"
msgid "Accessible via WAN"
msgstr ""
msgstr "Přístupné z WAN"
msgid ""
"If this option is check the device in the WAN network will be able to "
"connect to the configuration interface. Otherwise only devices on LAN "
"will be able to access the configuration interface."
msgstr ""
"Pokud je tato volba zaškrtnuta, zařízení ve WAN síti bude schopné se "
"připojit k nastavovacímu rozhraní. V opačném případě bude toto přístupné "
"pouze zařízení pouze zařízením v LAN."
msgid "Port"
msgstr ""
msgstr "Port"
msgid "A port which will be opened for the remote configuration of this device."
msgstr ""
msgstr "Port který bude otevřen pro nastavování tohoto zařízení na dálku."
#, fuzzy
msgid "Token name"
msgstr "Jméno odesílatele"
msgstr "Název tokenu"
#, fuzzy
msgid ""
"The display name for the token. It must be shorter than 64 characters and"
" must contain only alphanumeric characters, dots, dashes and underscores."
msgstr ""
"Jméno odesílatele může obsahovat pouze písmena a číslice, dále ještě "
"tečky a podtržítka."
"Zobrazovaný název tokenu. Je třeba, aby byl kratší než 64 znaků a může "
"obsahovat pouze písmena a číslice, dále ještě tečky, pomlčky a podtržítka."
msgid "Token name is invalid."
msgstr ""
msgstr "Název tokenu není platný."
#, fuzzy
msgid "Token id is invalid."
msgstr "Duid není platné."
msgstr "Identifikátor tokenu není platný."
msgid "Updater"
msgstr "Aktualizace"
......@@ -1466,13 +1463,13 @@ msgstr ""
"stanou plně funkčními poté, co do této sítě přiřadíte síťové rozhraní."
msgid "Token"
msgstr ""
msgstr "Token"
msgid "Prepare Token"
msgstr ""
msgstr "Připravit token"
msgid "Revoke"
msgstr ""
msgstr "Odvolat platnost"
msgid ""
"If you want to use this card for 2.4GHz bands, correction of cables "
......@@ -1565,9 +1562,8 @@ msgstr ""
msgid "Discard changes"
msgstr "Zahodit změny"
#, fuzzy
msgid "Save"
msgstr "stav"
msgstr "Uložit"
msgid ""
"Here you can test your internet connection. This test is also useful when"
......@@ -1781,76 +1777,93 @@ msgid ""
"configuration is done via secure encrypted connection and each client is "
"required to have a token issued by this device."
msgstr ""
"Zde je možné nastavit, aby směrovač bylo možné nastavovat na dálku. "
"Nastavování se děje prostřednictvím bezpečného, zašifrovaného připojení a "
"pro každého klienta je třeba, aby byl vydán token tímto zařízením."
msgid "No certification authority"
msgstr ""
msgstr "Žádná certifikační autorita"
msgid ""
"Currently there is no certificate authority(CA) dedicated to remote "
"access. A CA is required to generate access tokens to authenticate. To "
"proceed you need to generate it first."
msgstr ""
"V tuto chvíli zde není certifikační autorita (CA), vyhrazená pro přístup na "
"dálku. Ta je potřebná pro vytváření přístupových tokenů pro ověřování. Aby "
"bylo možné pokračovat, nejprve je třeba takovou vytvořit."
msgid "Generate CA"
msgstr ""
msgstr "Vytvořit cert. autoritu"
msgid "Generating certificate authority"
msgstr ""
msgstr "Vytváření certifikační autority"
msgid ""
"The CA necessary for the remote administration. The time required for "
"generating CA may differ. Please try to reload this page later."
msgstr ""
"Cert. autorita nezbytná pro správu na dálku. Čas potřebný pro vytvoření CA "
"může být různý. Zkuste tuto stránku načíst později znovu."
msgid "Loading..."
msgstr "Načítání…"
#, fuzzy
msgid "Reload page"
msgstr "Odložené aktualizace"
msgstr "Znovu načíst stránku"
#, fuzzy
msgid "Connection parameters"
msgstr "Test připojení"
msgstr "Parametry připojení"
msgid ""
"You CA seems to be ready to be used. Now you can safely enable/disable "
"the remote access and set some of the parameters."
msgstr ""
"Vaše cert. autorita se zdá být připravena. Nyní můžete bezpečně zapnout/"
"vypnout přístup na dálku a nastavit některé parametry."
#, fuzzy
msgid "Apply configuration"
msgstr "Stáhnout si zálohu nastavení"
msgstr "Uplatnit nastavení"
msgid "Tokens"
msgstr ""
msgstr "Tokeny"
msgid ""
"Here you can create and revoke the client capability to connect to the "
"remote administration."
msgstr ""
"Zde je možné vytvářet a odvolávat schopnost klientů se připojovat pro správu "
"na dálku."
msgid "Create"
msgstr ""
msgstr "Vytvořit"
msgid "Delete CA"
msgstr ""
msgstr "Smazat cert. autoritu"
msgid ""
"You can't delete the CA while the remote access is enabled. To delete the"
" CA you need to disable the remote access first."
msgstr ""
"Pokud je přístup na dálku zapnutý, není možné smazat cert. autoritu. Pro "
"smazání cert. autority je třeba nejprve vypnout přístup na dálku."
msgid ""
"You can delete the whole CA. Note that all the cerificates issued by this"
" CA will be useless and if you wanted to use this plugin, you'd need to "
"generate a new CA first."
msgstr ""
"Je možné smazat celou cert. autoritu. Uvědomte si ale, že veškeré "
"certifikáty, které pomocí ní byly vydány, se stanou nepoužitelné a pokud "
"budete tento zásuvný modul chtít využívat, bude nejprve třeba vytvořit novou "
"cert. autoritu."
msgid ""
"<a href=\"${response.url}\"><div id=\"remote-"
"qrcode-${token_id}\"></div></a><br/>Expires in:"
msgstr ""
"<a href=\"${response.url}\"><div id=\"remote-qrcode-${token_id}\"></div></a><"
"br/>Platnost končí v:"
msgid "Failed to query ntp servers."
msgstr "Nepodařilo se kontaktovat ntp servery."
......@@ -2162,10 +2175,10 @@ msgid "Trying to reconnect to your device."
msgstr "Pokus o opětovné připojení k vašemu zařízení."
msgid "Confirm"
msgstr ""
msgstr "Potvrdit"
msgid "Cancel"
msgstr ""
msgstr "Storno"
msgid "This value seems to be invalid."
msgstr "Tato hodnota se nezdá být platná."
......@@ -3171,4 +3184,3 @@ msgstr "Návrat ke starší verzi"
#~ msgid "Save changes"
#~ msgstr "Uložit změny"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment