Commit 7f0a4adf authored by Krzysztof Kulesza's avatar Krzysztof Kulesza Committed by Hosted Weblate

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 99.8% (503 of 504 strings)

Translation: Turris/Foris
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/pl/
parent b09a669c
......@@ -5,19 +5,20 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-30 11:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-20 01:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-31 14:46+0000\n"
"Last-Translator: Krzysztof Kulesza <github@cmza.pl>\n"
"Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/pl/>"
"\n"
"Language: pl\n"
"Language-Team: Polish "
"<https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/pl/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && "
"(n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.5-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
msgid ""
......@@ -327,38 +328,37 @@ msgid "Failed to save Foris password"
msgstr "Nie udało się zapisać hasła interfejsu Foris"
msgid "Remote Access"
msgstr ""
msgstr "Zdalny dostęp"
#, fuzzy
msgid "Remote access was sucessfully enabled."
msgstr "Hasło do systemu zostało pomyślnie zapisane."
msgstr "Dostęp zdalny został pomyślnie włączony."
msgid ""
"Failed to enable the remote access. You are probably using a message bus "
"which doesn't support the remote access or the CA for remote access "
"hasn't been generated yet."
msgstr ""
"Nie udało się włączyć zdalnego dostępu. Prawdopodobnie używasz magistrali "
"komunikatów, która nie obsługuje zdalnego dostępu lub urząd certyfikacji (CA)"
" dla zdalnego dostępu nie został jeszcze wygenerowany."
#, fuzzy
msgid "Remote access was sucessfully disabled."
msgstr "Hasło do systemu zostało pomyślnie zapisane."
msgstr "Zdalny dostęp został pomyślnie wyłączony."
#, fuzzy
msgid "Failed to disable remote access."
msgstr "Nie udało się zapisać hasła systemowego"
msgstr "Nie udało się wyłączyć dostępu zdalnego."
msgid "Wrong HTTP method."
msgstr "Niewłaściwa metoda HTTP."
msgid "Starting to generate CA for remote access."
msgstr ""
msgstr "Zaczynam generować urząd certyfikacji (CA) dla zdalnego dostępu."
#, fuzzy
msgid "CA for remote access was sucessfully deleted."
msgstr "Hasło interfejsu Foris zostało pomyślnie zapisane."
msgstr "Urząd certyfikacji (CA) dla zdalnego dostępu został pomyślnie usunięty."
msgid "Failed to delete CA for remote access."
msgstr ""
msgstr "Nie można usunąć urzędu certyfikacji (CA) dla zdalnego dostępu."
msgid "Guide workflow was sucessfully set."
msgstr "Wybrany tryb pracy został pomyślnie ustawiony."
......@@ -926,57 +926,56 @@ msgid "Guide workflow"
msgstr "Przewodnik trybu pracy"
msgid "valid"
msgstr ""
msgstr "ważny"
msgid "revoked"
msgstr ""
msgstr "unieważniony"
#, fuzzy
msgid "expired"
msgstr "Wygasa"
msgstr "przedawniony"
msgid "generating"
msgstr ""
msgstr "generowanie"
msgid "lost"
msgstr ""
msgstr "zagubiony"
msgid "Enable remote access"
msgstr ""
msgstr "Włącz dostęp zdalny"
msgid "Accessible via WAN"
msgstr ""
msgstr "Dostępne przez WAN"
msgid ""
"If this option is check the device in the WAN network will be able to "
"connect to the configuration interface. Otherwise only devices on LAN "
"will be able to access the configuration interface."
msgstr ""
"Jeśli ta opcja jest włączona, urządzenie w sieci WAN będzie mogło połączyć "
"się z interfejsem konfiguracyjnym. W przeciwnym razie tylko urządzenia w "
"sieci LAN będą miały dostęp do interfejsu konfiguracyjnego."
msgid "Port"
msgstr ""
msgstr "Port"
msgid "A port which will be opened for the remote configuration of this device."
msgstr ""
msgstr "Port, który zostanie otwarty do zdalnej konfiguracji tego urządzenia."
#, fuzzy
msgid "Token name"
msgstr "Nazwa nadawcy"
msgstr "Nazwa tokena"
#, fuzzy
msgid ""
"The display name for the token. It must be shorter than 64 characters and"
" must contain only alphanumeric characters, dots, dashes and underscores."
msgstr ""
"Nazwa nadawcy może zawierać tylko znaki alfanumeryczne, kropki i "
"podkreślenia."
"Wyświetlana nazwa tokena. Musi być krótsza niż 64 znaki i może zawierać "
"tylko znaki alfanumeryczne, kropki, myślniki i podkreślenia."
msgid "Token name is invalid."
msgstr ""
msgstr "Nazwa tokenu jest nieprawidłowa."
#, fuzzy
msgid "Token id is invalid."
msgstr "Duid jest nieprawidłowy."
msgstr "Identyfikator tokenu jest nieprawidłowy."
msgid "Updater"
msgstr "Updater"
......@@ -1439,7 +1438,7 @@ msgid "type"
msgstr "typ"
msgid "bus"
msgstr ""
msgstr "magistrala"
msgid "state"
msgstr "stan"
......@@ -1470,13 +1469,13 @@ msgstr ""
"sieciowego do tej sieci."
msgid "Token"
msgstr ""
msgstr "Token"
msgid "Prepare Token"
msgstr ""
msgstr "Przygotowuję token"
msgid "Revoke"
msgstr ""
msgstr "Unieważnij"
msgid ""
"If you want to use this card for 2.4GHz bands, correction of cables "
......@@ -1570,9 +1569,8 @@ msgstr ""
msgid "Discard changes"
msgstr "Odrzuć zmiany"
#, fuzzy
msgid "Save"
msgstr "stan"
msgstr "Zapisz"
msgid ""
"Here you can test your internet connection. This test is also useful when"
......@@ -1787,76 +1785,94 @@ msgid ""
"configuration is done via secure encrypted connection and each client is "
"required to have a token issued by this device."
msgstr ""
"Tutaj możesz skonfigurować router do zdalnej konfiguracji. Zdalna "
"konfiguracja odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego "
"połączenia, a każdy klient musi mieć token wydany przez to urządzenie."
msgid "No certification authority"
msgstr ""
msgstr "Brak urzędu certyfikacji (CA)"
msgid ""
"Currently there is no certificate authority(CA) dedicated to remote "
"access. A CA is required to generate access tokens to authenticate. To "
"proceed you need to generate it first."
msgstr ""
"Obecnie nie posiadasz urzędu certyfikacji (CA) dedykowanego zdalnemu "
"dostępowi. Aby wygenerować tokeny dostępu do uwierzytelnienia, wymagany jest "
"urząd certyfikacji. Aby kontynuować, musisz najpierw go wygenerować."
msgid "Generate CA"
msgstr ""
msgstr "Generuje CA"
msgid "Generating certificate authority"
msgstr ""
msgstr "Generowanie urzędu certyfikacji"
msgid ""
"The CA necessary for the remote administration. The time required for "
"generating CA may differ. Please try to reload this page later."
msgstr ""
"Urząd certyfikacji (CA) niezbędny do zdalnego dostępu. Czas wymagany do "
"wygenerowania urzędu certyfikacji może być różny. Spróbuj ponownie załadować "
"tę stronę później."
msgid "Loading..."
msgstr "Ładuję..."
#, fuzzy
msgid "Reload page"
msgstr "Opóźnione aktualizacje"
msgstr "Odśwież stronę"
#, fuzzy
msgid "Connection parameters"
msgstr "Test połączenia"
msgstr "Parametry połączenia"
msgid ""
"You CA seems to be ready to be used. Now you can safely enable/disable "
"the remote access and set some of the parameters."
msgstr ""
"Wydaje się, że urząd certyfikacji (CA) jest gotowy do użycia. Teraz możesz "
"bezpiecznie włączyć/wyłączyć zdalny dostęp i ustawić jego parametry."
#, fuzzy
msgid "Apply configuration"
msgstr "Pobierz kopię zapasową konfiguracji"
msgstr "Zastosuj konfigurację"
msgid "Tokens"
msgstr ""
msgstr "Tokeny"
msgid ""
"Here you can create and revoke the client capability to connect to the "
"remote administration."
msgstr ""
"Tutaj możesz utworzyć i unieważnić zdolność klienta do łączenia się ze "
"zdalną administracją."
msgid "Create"
msgstr ""
msgstr "Utwórz"
msgid "Delete CA"
msgstr ""
msgstr "Usuń CA"
msgid ""
"You can't delete the CA while the remote access is enabled. To delete the"
" CA you need to disable the remote access first."
msgstr ""
"Nie można usunąć urzędu certyfikacji (CA), gdy zdalny dostęp jest włączony. "
"Aby usunąć urząd certyfikacji, należy najpierw wyłączyć zdalny dostęp."
msgid ""
"You can delete the whole CA. Note that all the cerificates issued by this"
" CA will be useless and if you wanted to use this plugin, you'd need to "
"generate a new CA first."
msgstr ""
"Możesz usunąć tylko cały urząd certyfikacji (CA). Pamiętaj, że wszystkie "
"certyfikaty wydane przez ten urząd certyfikacji będą bezużyteczne i jeśli "
"chcesz korzystać z tej wtyczki, musisz najpierw wygenerować nowy urząd "
"certyfikacji."
msgid ""
"<a href=\"${response.url}\"><div id=\"remote-"
"qrcode-${token_id}\"></div></a><br/>Expires in:"
msgstr ""
"<a href=\"${response.url}\"><div id=\"remote-qrcode-${token_id}\"></div></a><"
"br/>Wygasa za:"
msgid "Failed to query ntp servers."
msgstr "Nie można wysłać zapytania do serwerów ntp."
......@@ -2168,10 +2184,10 @@ msgid "Trying to reconnect to your device."
msgstr "Próbuję ponownie połączyć się z urządzeniem."
msgid "Confirm"
msgstr ""
msgstr "Potwierdź"
msgid "Cancel"
msgstr ""
msgstr "Anuluj"
msgid "This value seems to be invalid."
msgstr "Ta wartość wydaje się być nieprawidłowa."
......@@ -3239,4 +3255,3 @@ msgstr "Cofnij aktualizację"
#~ msgid "Save changes"
#~ msgstr "Zapisz zmiany"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment