Unverified Commit 65644f66 authored by Josef Schlehofer's avatar Josef Schlehofer Committed by Hosted Weblate

Translated using Weblate (Czech)

Currently translated at 100.0% (542 of 542 strings)

Translation: Turris/Foris
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/cs/
parent 26623fe7
......@@ -18,15 +18,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-12 12:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-09 19:04+0000\n"
"Last-Translator: Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-14 07:04+0000\n"
"Last-Translator: Josef Schlehofer <pepe@bloodkings.eu>\n"
"Language-Team: Czech <https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"Language-Team: Czech "
"<https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/cs/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.5.1\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
msgid ""
......@@ -144,10 +144,9 @@ msgid ""
"probably want to act as a client here thus select "
"<strong>Computer</strong> mode here."
msgstr ""
"Pro fungování jako místní server, není potřeba spravovat LAN (pokud ji i "
"tak chcete spravovat, resetuje průvodce a zvolte postup Směrovač). "
"Nejspíš chcete aby fungovalo jako klient a proto vyberte režim "
"<strong>Počítač</strong>."
"Pro fungování jako místní server, není potřeba spravovat LAN (pokud ji i tak "
"chcete spravovat, resetuje průvodce a zvolte postup Router). Nejspíš chcete "
"aby fungovalo jako klient a proto vyberte režim <strong>Počítač</strong>."
#, fuzzy
msgid ""
......@@ -219,7 +218,7 @@ msgid "Minimal"
msgstr "Minimální"
msgid "Router"
msgstr "Směrovač"
msgstr "Router"
msgid "Local Server"
msgstr "Místní server"
......@@ -676,10 +675,10 @@ msgid ""
"as a client in this network. It acts in a similar way as WAN, but it has "
"opened ports for configuration interface and other services."
msgstr ""
"Režim Směrovač znamená, že toto zařízení spravuje LAN (slouží jako "
"směrovač, může přidělovat IP adresy, …). Režim Počítač znamená, že tohle "
"zařízení funguje na síti jako klient. Chová se podobně jako WAN, ale má "
"otevřené porty pro své rozhraní pro nastavování a ostatní služby."
"Režim Router znamená, že toto zařízení spravuje LAN (slouží jako router, "
"může přidělovat IP adresy, …). Režim Počítač znamená, že tohle zařízení "
"funguje na síti jako klient. Chová se podobně jako WAN, ale má otevřené "
"porty pro své rozhraní pro nastavování a ostatní služby."
msgid "Router IP address"
msgstr "IP adresa routeru"
......@@ -1201,7 +1200,7 @@ msgid "IPv6 gateway"
msgstr "IPv6 výchozí brána"
msgid "IPv6 prefix"
msgstr "IPv6 předpona"
msgstr "IPv6 prefix"
msgid "Address range for local network, e.g. 2001:db8:be13:37da::/64"
msgstr "Adresní rozsah pro vnitřní síť, např. 2001:db8:be13:37da::/64"
......@@ -1243,7 +1242,7 @@ msgid ""
msgstr "Tato adresa bude použita jako koncový bod tunelu na straně poskytovatele."
msgid "Routed IPv6 prefix"
msgstr "Směrovaná IPv6 předpona"
msgstr "Směrovaný IPv6 prefix"
msgid "IPv6 addresses which will be routed to your network."
msgstr "IPv6 adresy, které budou používané ve vaší síti."
......@@ -2011,8 +2010,8 @@ msgid ""
" you wan't to control. And insert the token here."
msgstr ""
"\n"
" Na této kartě je možné nasatvit ostatní turris zařízení, které je"
" možné\n"
" Na této kartě je možné nastavit ostatní Turris zařízení, které je "
"možné\n"
" z tohoto. Na zařízení, které chcete ovládat je třeba na kartě "
"vzdálené\n"
" vytvořit token. Ten pak vložte sem."
......@@ -2426,7 +2425,7 @@ msgid "This is not a valid IPv4 prefix."
msgstr "Tohle není platná IPv4 předpona."
msgid "This is not a valid IPv6 prefix."
msgstr "Tohle není platná IPv6 předpona."
msgstr "Tohle není platný IPv6 prefix."
msgid "This is not a valid MAC address."
msgstr "Tohle není platná MAC adresa."
......@@ -3354,4 +3353,3 @@ msgstr "Návrat ke starší verzi"
#~ msgid "Save changes"
#~ msgstr "Uložit změny"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment