Commit 4992d9c3 authored by Allan Nordhøy's avatar Allan Nordhøy Committed by Hosted Weblate

Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)

Currently translated at 69.3% (350 of 505 strings)

Translation: Turris/Foris
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/nb_NO/
parent aac3ae20
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-11 11:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-12 15:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-12 18:11+0000\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <https://hosted.weblate.org/projects/turris/"
"foris/nb_NO/>\n"
......@@ -333,6 +333,8 @@ msgid ""
"The password you've entered has been compromised. It appears %(count)d "
"times in '%(list)s' list."
msgstr ""
"Passordet du skrev inn har blitt lekket. Det framtrer %(count)d ganger i \""
"%(list)s\"-listen."
#, fuzzy
msgid "Old password you entered was not valid."
......@@ -361,11 +363,15 @@ msgstr "Fjerntilgang"
msgid "Remote access was sucessfully enabled."
msgstr "Passord lagret."
#, fuzzy
msgid ""
"Failed to enable the remote access. You are probably using a message bus "
"which doesn't support the remote access or the CA for remote access "
"hasn't been generated yet."
msgstr ""
"Klarte ikke å slå på fjerntilgang. Du bruker antagelig en meldingsbuss som "
"ikke støtter fjerntilgang, eller så har det ikke blitt generert for "
"sertifikatsmyndigheten enda."
#, fuzzy
msgid "Remote access was sucessfully disabled."
......@@ -378,15 +384,16 @@ msgstr "Klarte ikke å lagre systempassord"
msgid "Wrong HTTP method."
msgstr "Gal HTTP-metode."
#, fuzzy
msgid "Starting to generate CA for remote access."
msgstr ""
msgstr "Starter generering av sertifikatsmyndighet for fjerntilgang."
#, fuzzy
msgid "CA for remote access was sucessfully deleted."
msgstr "Passord lagret."
msgid "Failed to delete CA for remote access."
msgstr ""
msgstr "Klarte ikke å slette sertifikatsmyndighet for fjerntilgang."
#, fuzzy
msgid "Guide workflow was sucessfully set."
......@@ -1002,35 +1009,39 @@ msgid "valid"
msgstr "levende"
msgid "revoked"
msgstr ""
msgstr "tilbakekalt"
#, fuzzy
msgid "expired"
msgstr "Utløper"
msgid "generating"
msgstr ""
msgstr "genererer"
msgid "lost"
msgstr ""
msgstr "tapt"
msgid "Enable remote access"
msgstr ""
msgstr "Skru på fjerntilgang"
msgid "Accessible via WAN"
msgstr ""
msgstr "Tilgjengelig via WAN"
#, fuzzy
msgid ""
"If this option is check the device in the WAN network will be able to "
"connect to the configuration interface. Otherwise only devices on LAN "
"will be able to access the configuration interface."
msgstr ""
"Hvis dette valget er huket av vil enheten i WAN-nettverket kunne koble til "
"oppsettsgrensesnittet. Ellers vil kun enheter på lokalnettverket kunne nå "
"oppsettsgrensesnittet."
msgid "Port"
msgstr "Port"
msgid "A port which will be opened for the remote configuration of this device."
msgstr ""
msgstr "En port som vil åpnes for fjernoppsett av denne enheten."
#, fuzzy
msgid "Token name"
......@@ -1885,26 +1896,35 @@ msgid ""
"configuration is done via secure encrypted connection and each client is "
"required to have a token issued by this device."
msgstr ""
"Her kan du sette opp din ruter for oppsett annensteds fra. Fjernoppsett "
"gjøres via sikret kryptert tilkobling, og hver klient må ha et symbol "
"utstedt av denne enheten."
msgid "No certification authority"
msgstr ""
msgstr "Ingen sertifikatsmyndighet"
#, fuzzy
msgid ""
"Currently there is no certificate authority(CA) dedicated to remote "
"access. A CA is required to generate access tokens to authenticate. To "
"proceed you need to generate it first."
msgstr ""
"Det finnes for tiden ingen sertifikatsmyndighet (CA) tilknyttet "
"fjerntilgang. Det kreves for å generere tilgangssymboler for "
"identitetsbekreftelse. For å fortsette må du generere den først."
msgid "Generate CA"
msgstr ""
msgstr "Generer sertifikatsmyndighet"
msgid "Generating certificate authority"
msgstr ""
msgstr "Genererer sertifikatsmyndighet"
msgid ""
"The CA necessary for the remote administration. The time required for "
"generating CA may differ. Please try to reload this page later."
msgstr ""
"Sertifikatsmyndighet kreves for administrasjon annensteds fra. Tiden som "
"kreves for generering varierer. Prøv å gjeninnlaste denne siden senere."
msgid "Loading..."
msgstr "Laster…"
......@@ -1921,40 +1941,52 @@ msgid ""
"You CA seems to be ready to be used. Now you can safely enable/disable "
"the remote access and set some of the parameters."
msgstr ""
"Din sertifikatsmyndighet ser ut til å være klar til bruk. Du kan nå trygt "
"skru på/av fjerntilgang og sette noen av parameterne."
#, fuzzy
msgid "Apply configuration"
msgstr "Last ned sikkerhetskopi av oppsett"
msgid "Tokens"
msgstr ""
msgstr "Symboler"
msgid ""
"Here you can create and revoke the client capability to connect to the "
"remote administration."
msgstr ""
"Her kan du opprette og tilbake klientens mulighet til å koble til "
"administrasjon annensteds fra."
msgid "Create"
msgstr ""
msgstr "Opprett"
msgid "Delete CA"
msgstr ""
msgstr "Slett sertifikatsmyndighet"
msgid ""
"You can't delete the CA while the remote access is enabled. To delete the"
" CA you need to disable the remote access first."
msgstr ""
"Du kan ikke slette sertifikatsmyndighet mens fjerntilgang er påslått. For å "
"slette sertifikatsmyndigheten må du skru av fjerntilgang først."
msgid ""
"You can delete the whole CA. Note that all the cerificates issued by this"
" CA will be useless and if you wanted to use this plugin, you'd need to "
"generate a new CA first."
msgstr ""
"Du kan slette hele sertifikatsmyndigheten. Merk at alle sertifikatene "
"utstedt av denne sertifikatsmyndigheten vil bli ubrukelige og hvis du ønsket "
"å bruke programtillegget, ville du ha må generert en ny sertifikatsmyndighet "
"først."
msgid ""
"<a href=\"${response.url}\"><div id=\"remote-"
"qrcode-${token_id}\"></div></a><br/>Expires in:"
msgstr ""
"<a href=\"${response.url}\"><div id=\"remote-qrcode-${token_id}\"></div></a><"
"br/>Utløper om:"
#, fuzzy
msgid "Failed to query ntp servers."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment