Unverified Commit 301ea8d7 authored by p-bo's avatar p-bo Committed by Hosted Weblate

Translated using Weblate (Czech)

Currently translated at 100.0% (542 of 542 strings)

Translation: Turris/Foris
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/cs/
parent 65644f66
......@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-12 12:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-14 07:04+0000\n"
"Last-Translator: Josef Schlehofer <pepe@bloodkings.eu>\n"
"Last-Translator: Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -48,9 +48,8 @@ msgstr "Vyberte si jeden z možných scénářů nastavení."
msgid "The workflow was set. You may proceed to next step."
msgstr "Scénář byl nastaven, můžete pokračovat k dalšímu kroku."
#, fuzzy
msgid "Here you need to decide which interfaces belong to which network."
msgstr "Zde je třeba si zvolit, která síťová rozhraní patří do které sítě."
msgstr "Zde je třeba rozhodnout, která síťová rozhraní patří do které sítě."
msgid "If you are in doubt use the current settings."
msgstr "Pokud váháte, použijte stávající nastavení."
......@@ -62,7 +61,6 @@ msgstr ""
"Nastavili jste sítová rozhraní. Zdá se, že jste si nerozbili žádná "
"důležitá nastavení sítě a tak můžete pokračovat na další krok."
#, fuzzy
msgid "In order to access the internet, you need to configure your WAN interface."
msgstr "Pro přístup k Internetu potřebujete nastavit WAN rozhraní."
......@@ -124,19 +122,17 @@ msgstr "Nyní je třeba nastavit automatické aktualizace vašeho zařízení."
msgid "Please wait till the updater finishes its run."
msgstr "Vyčkejte, dokud automatické aktualizace nebudou dokončeny."
#, fuzzy
msgid "You have successfully configured your device."
msgstr "Úspěšně jste nastavili své zařízení."
#, fuzzy
msgid ""
"You chose to act as local server this means that it doesn't make sense to"
" put any interfaces to your WAN and Guest Network. So it is a good idea "
"to assign all interfaces to LAN."
msgstr ""
"Zvolíte chování jako místní server což znamená, že nedává smysl umisťovat"
" jakékoli rozhraní do WAN nebo sítě pro hosty. Takže je dobrý nápad "
"přiřadit veškerá rozhraní do LAN."
"Zvolíte chování jako místní server což znamená, že nedává smysl umisťovat "
"jakékoli rozhraní do WAN nebo sítě pro hosty. Takže je dobrý nápad přiřadit "
"veškerá rozhraní do LAN."
msgid ""
"To act as a local server, there's no need to manage LAN (if you still "
......@@ -148,15 +144,14 @@ msgstr ""
"chcete spravovat, resetuje průvodce a zvolte postup Router). Nejspíš chcete "
"aby fungovalo jako klient a proto vyberte režim <strong>Počítač</strong>."
#, fuzzy
msgid ""
"If you select the <strong>static</strong> configuration be sure that the "
"IP addresses are entered correctly otherwise you won't be able to access "
"this configuration interface when the new settings are applied."
msgstr ""
"Pokud zvolíte <strong>statické</strong> nastavení ověřte, že jste IP "
"adresy zadali správně jinak po uplatnění tohoto nastavení nebude rozhraní"
" pro nastavování přístupné."
"Pokud zvolíte <strong>statické</strong> nastavení ověřte, že jste IP adresy "
"zadali správně jinak po uplatnění tohoto nového nastavení nebude rozhraní "
"pro nastavování přístupné."
msgid ""
"If you select the <strong>DHCP</strong> method you probably you need to "
......@@ -169,7 +164,6 @@ msgstr ""
"který spravuje vaši síť. Na tuto novou IP adresu se budete potřebovat "
"připojit pro dokončení průvodce."
#, fuzzy
msgid ""
"Note that either way you might need to re-plug your ethernet cables after"
" you update the settings here."
......@@ -229,9 +223,8 @@ msgstr "Zrušit nastavení"
msgid "The workflow wasn't set yet."
msgstr "Scénář doposud nebyl nastaven."
#, fuzzy
msgid "Workflow for older devices and older Turris OS versions (before 4.0)."
msgstr "Scénář pro starší zařízení a starší verze turris OS (před 4.0)."
msgstr "Scénář pro starší zařízení a starší verze Turris OS (před 4.0)."
msgid ""
"Just set your password and you are ready to go. This workflow is aimed to"
......@@ -249,17 +242,15 @@ msgstr ""
" funkční router. Předpokládá se, že chcete více méně standardní nastavení"
" sítě."
#, fuzzy
msgid ""
"This workflow will help you to setup your device to act as a local "
"server. It means that the device will provide some kind of service to "
"other devices within your local network (e.g. act as a network-attached "
"storage)."
msgstr ""
"Tento scénář vám pomůže nastavit své zařízení pro roli místního serveru. "
"To znamená, že zařízení bude poskytovat nějaký druh služby ostatním "
"zařízením na vaší místní síti (např. sloužit jako síťové datové "
"úložiště)."
"Tento scénář vám pomůže nastavit své zařízení pro roli místního serveru. To "
"znamená, že zařízení bude poskytovat nějaký druh služby ostatním zařízením "
"na vaší místní síti (např. sloužit jako síťové datové úložiště)."
msgid "This field is required."
msgstr "Tuto kolonku je třeba vyplnit."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment