Commit 0078ac5a authored by Josef Schlehofer's avatar Josef Schlehofer Committed by Hosted Weblate

Translated using Weblate (Czech)

Currently translated at 100.0% (504 of 504 strings)

Translation: Turris/Foris
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/cs/
parent cf59c5cb
......@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-30 11:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-05 22:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-06 09:34+0000\n"
"Last-Translator: Josef Schlehofer <pepe@bloodkings.eu>\n"
"Language-Team: Czech <https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/cs/>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -1597,15 +1597,15 @@ msgid ""
" inbox. In that case, because of security reasons, it is recommended to "
"create a dedicated account for your router."
msgstr ""
"Směrovač můžete nastavit tak, aby vás upozorňoval v případě, kdy nastane "
"určitá událost – např. pokud je potřeba zařízení restartovat, došlo na "
"něm místo nebo byla nainstalována aktualizace aplikace. Pro zasílání "
"těchto upozornění můžete použít servery poskytované účastníkům projektu "
"Turris. Alternativně můžete použít své vlastní servery, v tom případě je "
"nutné zadat nastavení SMTP serveru (serveru pro odchozí poštu). Toto "
"nastavení je stejné jako zadáváte do e-mailového klienta a můžete ho "
"získat od poskytovatele své e-mailové schránky. V tomto případě "
"doporučujeme z bezpečnostních důvodů vytvořit pro router zvlášť účet."
"Router můžete nastavit tak, aby vás upozorňoval v případě, kdy nastane "
"určitá událost – např. pokud je potřeba zařízení restartovat, došlo na něm "
"místo nebo byla nainstalována aktualizace aplikace. Pro zasílání těchto "
"upozornění můžete použít servery poskytované účastníkům projektu Turris. "
"Alternativně můžete použít své vlastní servery, v tom případě je nutné zadat "
"nastavení SMTP serveru (serveru pro odchozí poštu). Toto nastavení je stejné "
"jako zadáváte do e-mailového klienta a můžete ho získat od poskytovatele své "
"e-mailové schránky. V tomto případě doporučujeme z bezpečnostních důvodů "
"vytvořit pro router zvlášť účet."
msgid ""
"Also, when an automatic restart is required, you can specify the time you"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment