• Karel Koci's avatar
    Move documentation around · 87cc537b
    Karel Koci authored
    This splits design documentation to real documentation and development
    documentation (original idea of design documentation).
    87cc537b
language.txt 28.2 KB