Commit b9a077e8 authored by Anton Danilov's avatar Anton Danilov Committed by Anton Danilov

#376 Fixed description of KidnappingGame

parent 780e94cd
......@@ -64,7 +64,7 @@ game_robbery_title=Lupiči
game_robbery_description=Procvičování pracovní paměti
game_robbery_preloader=Na začátku hry si přečti pravidlo, podle kterého poznáš lupiče. Zapamatuj si\u00A0ho.\nSleduj lidi vcházející do místnosti a\u00A0dotykem lupiče označ.
game_kidnapping_title=Únos
game_kidnapping_description=Procvičování sluchové paměti
game_kidnapping_description=Procvičování sluchového rozlišování
game_kidnapping_preloader1=Poslechni a\u00A0zapamatuj si zvuk, který jsi slyšel na křižovatce.
game_kidnapping_preloader2=Pak si poslechni zvuky okolních ulic a\u00A0urči, kterou jste projeli.
game_kidnapping_preloader3=Se sluchátky zvuky lépe uslyšíš.
......
Subproject commit be0e154e307cc5d7210db0897da5b508ab8aa2eb
Subproject commit d8cb4a89e64ceec83718fc478f76a5eb31d8fb3e
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment