Commit b3610986 authored by Drahomír Karchňák's avatar Drahomír Karchňák

Merge branch 'sk-audio-kidnapping' into 'V3.5.1'

Sk audio kidnapping

See merge request !598
parents 06eff0fd 30da7970
......@@ -98,7 +98,7 @@ game_robbery_description=Precvičovanie pracovnej pamäti
game_robbery_preloader=Prečítaj a zapamätaj si pravidlo, podľa ktorého spoznáš lupiča. Sleduj ľudí prichádzajúcich do miestnosti a dotykom lupiča označ.
game_kidnapping_title=Únos
game_kidnapping_description=Precvičovanie sluchového rozlišovania
game_kidnapping_preloader1=Vypočuj a\u00A0zapamätaj si zvuk, ktorý si počul na križovatke.
game_kidnapping_preloader1=Vypočuj a\u00A0zapamätaj si zvuk, ktorý si počul na ulici.
game_kidnapping_preloader2=Potom si vypočuj zvuky okolitých ulíc a\u00A0urči, ktorú ste prešli.
game_kidnapping_preloader3=So slúchadlami budeš zvuky počuť lepšie.
game_pursuit_title=Prenasledovanie
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment