Commit b11f8d1e authored by Drahomír Karchňák's avatar Drahomír Karchňák

#578 Fixed a typo in slovak translation

parent 4f5212c6
......@@ -5,4 +5,4 @@ game_nocnisledovani_loadingtext=Dávaj pozor, ktoré okná sa po\u00A0zotmení r
game_nocnisledovani_victory_text_0=Vyzerá to tak, že tu niekto zaspal na\u00A0hliadke.
game_nocnisledovani_victory_text_1=Na súde by tieto dôkazy neuspeli. To ale neznamená, že sa to nemôže podariť!
game_nocnisledovani_victory_text_2=To vôbec nebolo zlé! Stačilo málo a dôkazy by boli nepriestrelné.
game_nocnisledovani_victory_text_3=Pred\u00A0tebou by sa malo triasť aj pekelné mocnosti.
game_nocnisledovani_victory_text_3=Pred\u00A0tebou by sa mali triasť aj pekelné mocnosti.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment