Commit 9a7a21a5 authored by Drahomír Karchňák's avatar Drahomír Karchňák

Merge branch 'feature-encyclopedia' into 'V3.5.1'

#774 Fixed SK text.

See merge request !600
parents d50a5f2a 95647cd8
......@@ -97,7 +97,7 @@ spatial_orientation=Priestorová orientácia
spatial_orientation_definition=Orientácia v priestore znamená uvedomenie si pozície vľavo, vpravo, vpredu, vzadu, hore, dole a správne určenie smeru.
spatial_orientation_paragraph_1=Niektorí ľudia s dyslexiou (neplatí to samozrejme všeobecne pre všetkých) čelia v tejto oblasti určitým oslabeniam. Je pre nich ťažšie rýchlo určiť, kde je napravo a naľavo. Keď sa ocitnú v novom prostredí, nepamätajú si trasu akou prišli, nedokázali by bez pomoci znovu nájsť cestu a podobne. Často sa im stáva, že sa niekde stratia, prichádzajú neskôr, pretože si neuvedomili, že majú odbočiť, nedokážu nájsť rovnakú cestu späť, nepamätajú si, kde zaparkovali auto a podobne. Orientáciu v priestore však potrebujeme tiež preto, aby sme sa dokázali správne orientovať na stránke v texte, aby sme si uvedomili, že čítame vždy sprava doľava, odhora dole či akým smerom vedieme čiaru pri písaní.
spatial_orientation_paragraph_1=Niektorí ľudia s dyslexiou (neplatí to samozrejme všeobecne pre všetkých) čelia v tejto oblasti určitým oslabeniam. Je pre nich ťažšie rýchlo určiť, kde je napravo a naľavo. Keď sa ocitnú v novom prostredí, nepamätajú si trasu akou prišli, nedokázali by bez pomoci znovu nájsť cestu a podobne. Často sa im stáva, že sa niekde stratia, prichádzajú neskôr, pretože si neuvedomili, že majú odbočiť, nedokážu nájsť rovnakú cestu späť, nepamätajú si, kde zaparkovali auto a podobne. Orientáciu v priestore však potrebujeme tiež preto, aby sme sa dokázali správne orientovať na stránke v texte, aby sme si uvedomili, že čítame vždy zľava doprava, odhora dole či akým smerom vedieme čiaru pri písaní.
spatial_orientation_paragraph_2=Priestorovú orientáciu je tiež možné veľmi dobre trénovať. Aj ľudia, ktorí nemajú žiadny orientačný zmysel sa v priestore môžu naučiť orientovať, ale vyžaduje to viac úsilia, driny, tréningu a cieleného premýšľania o priestore okolo nás. Ak rezignujeme a budeme iba hlásať, že priestorovú orientáciu nemáme, pravdepodobne to tak aj ostane. Medzi najjednoduchšie postupy na začiatku tréningu môžu patriť zámerné vyhľadávania nápovedí (bodov a miest v okolí), ktoré nám umožnia cielene sledovať, kam ideme a čo bolo v okolí. Tomu cieľu je však potrebné venovať pozornosť! Inou užitočnou nápoveďou môže byť uvedomenie si, kde majú ľudia srdce, keď sa nich dívame. Skoro každý z nás to dokáže určiť a spoznať, jednoducho to na ľuďoch vidíme. Je to ich ľavá strana, od ktorej môžeme odvodiť, ktorá je tá line 83pravá a tým pádom čo je naľavo, napravo, pred a za dotyčnou osobou.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment