Commit 8fc6cffd authored by Drahomír Karchňák's avatar Drahomír Karchňák

#498 Added slovak translation for warning message when trying to download...

#498 Added slovak translation for warning message when trying to download assets while using mobile data internet connection.
parent 40dd6cd7
......@@ -12,7 +12,7 @@ system_retry=Znovu
system_back=Späť
zipassetloader_error=Chyba: Nemôžem stiahnuť dodatočná dáta! Skontrolujte prosím pripojenie k internetu.
zipassetloader_download_request: [SK upravit v application_sk.properties] Právě využíváte mobilní připojení k internetu. Tablexia potřebuje stáhnout ~150 MB herních dat. Přejete si je stáhnout nyní ?
zipassetloader_download_request:Práve využívate mobilné pripojenie k internetu. Tablexia potrebuje stiahnuť ~150 M herných dat. Prajete si ich stiahnuť teraz?
# <!-- Loading status texts -->
loading_status_check=Kontrolujú sa súbory…
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment