Commit 764671c5 authored by Vitaliy Vashchenko's avatar Vitaliy Vashchenko

Merge branch '973-zvuk-zmeny-hlasitosti' into 'V3.7'

#973 Fixed double sound in desktop mode.

See merge request !760
parents 72a09d71 7601ab6f