Commit 75659a3a authored by Vitaliy Vashchenko's avatar Vitaliy Vashchenko

Disabled assets optimization

parent 605386b7