Commit 5a35175a authored by Matyáš Latner's avatar Matyáš Latner

After merge fix: yes/no text assets refactor

parent 4f3e5fdb
......@@ -3,11 +3,12 @@ language_czech=Čeština
language_slovak=Slovenština
language_german=Němčina
system_confirm=Ano
system_decline=Ne
system_yes=Ano
system_no=Ne
system_confirm=Potvrdit
system_decline=Zrušit
system_exit=Konec
system_retry=Znovu
system_confirm2=Potvrdit
zipassetloader_error=Chyba: Nemohu stáhnout dodatečná data! Zkontrolujte prosím připojení k internetu.
zipassetloader_download_request: Právě využíváte mobilní připojení k internetu. Tablexia potřebuje stáhnout ~150 MB herních dat. Přejete si je stáhnout nyní ?
......
......@@ -3,11 +3,12 @@ language_czech=Tschechisch
language_slovak=Slowakisch
language_german=Deutsch
system_confirm=Ja
system_decline=Nein
system_yes=Ja
system_no=Nein
system_confirm=Bestätigen
system_decline=Beenden
system_exit=Verlassen
system_retry=Wieder
system_confirm2=Bestätigen
zipassetloader_error=Fehler: Nicht, um zusätzliche Daten Download! Bitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung.
zipassetloader_download_request: [DE - Upravit v application_de.properities] Právě využíváte mobilní připojení k internetu. Tablexia potřebuje stáhnout ~150 MB herních dat. Přejete si je stáhnout nyní ?
......
......@@ -3,11 +3,12 @@ language_czech=Čeština
language_slovak=Slovenčina
language_german=Nemčina
system_confirm=Áno
system_decline=Nie
system_yes=Áno
system_no=Nie
system_confirm=Potvrdiť
system_decline=Zrušiť
system_exit=Koniec
system_retry=Znovu
system_confirm2=Potvrdiť
zipassetloader_error=Chyba: Nemôžem stiahnuť dodatočná dáta! Skontrolujte prosím pripojenie k internetu.
zipassetloader_download_request: [SK upravit v application_sk.properties] Právě využíváte mobilní připojení k internetu. Tablexia potřebuje stáhnout ~150 MB herních dat. Přejete si je stáhnout nyní ?
......
......@@ -34,8 +34,10 @@ public class ApplicationTextManager extends TablexiaDataManager<I18NBundle> impl
public static final String PRELOADER_TITLE = "preloader_title";
public static final String CONFIRM_BUTTON = "confirm_button";
public static final String SYSTEM_CONFIRM = "system_confirm";
public static final String SYSTEM_DECLINE = "system_decline";
public static final String SYSTEM_CONFIRM = "system_confirm";
public static final String SYSTEM_DECLINE = "system_decline";
public static final String SYSTEM_YES = "system_yes";
public static final String SYSTEM_NO = "system_no";
public static final String SYSTEM_EXIT = "system_exit";
public static final String SYSTEM_RETRY = "system_retry";
......
......@@ -14,8 +14,8 @@ public class YesNoButtonContentDialogComponent extends TwoButtonContentDialogCom
}
public YesNoButtonContentDialogComponent(InputListener yesInputListener, InputListener noInputListener) {
super( ApplicationTextManager.getInstance().getText(ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.SYSTEM_CONFIRM),
ApplicationTextManager.getInstance().getText(ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.SYSTEM_DECLINE),
super( ApplicationTextManager.getInstance().getText(ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.SYSTEM_YES),
ApplicationTextManager.getInstance().getText(ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.SYSTEM_NO),
StandardTablexiaButton.TablexiaButtonType.GREEN,
StandardTablexiaButton.TablexiaButtonType.RED,
yesInputListener,
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment