Commit 54c13d63 authored by Drahomír Karchňák's avatar Drahomír Karchňák

#328 Changed names of ranks...

parent 7c2fdacf
......@@ -170,17 +170,17 @@ user_consecutivelyallgames3stars_description=Za všechny hry po sobě na těžko
# <!-- Ranky -->
user_rank_promotion=Povýšení
user_rank_1=Zástupce zelenáče
user_rank_1=Podržtaška
user_rank_2=Zelenáč
user_rank_3=Čmuchal
user_rank_4=Pátral
user_rank_5=Vrchní pátral
user_rank_6=Inspektor
user_rank_7=Vyšetřovatel
user_rank_3=Prošlapchodník
user_rank_4=Čmuchal
user_rank_5=Pátral
user_rank_6=Pořádkumistr
user_rank_7=Důkazůlapač
user_rank_8=Očko
user_rank_9=Vševidicí očko
user_rank_10=Detektiv
user_rank_11=Vedoucí detektiv
user_rank_9=Komisárek
user_rank_10=Rozumbrada
user_rank_11=Vrchní rada
sync_request_dialog_text=Zadej číslo průkazu:
sync_request_button=Synchronizovat uživatele
......@@ -169,18 +169,18 @@ user_consecutivelyallgames3stars=Als DetektivIn ein Raubtier
user_consecutivelyallgames3stars_description=Für alle Spiele nacheinander auf der schwierigen Stufe mit drei Pokalen
# <!-- Ranky -->
user_rank_promotion=Povýšení
user_rank_1=Zástupce zelenáče
user_rank_promotion=Beförderung
user_rank_1=Podržtaška
user_rank_2=Zelenáč
user_rank_3=Čmuchal
user_rank_4=Pátral
user_rank_5=Vrchní pátral
user_rank_6=Inspektor
user_rank_7=Vyšetřovatel
user_rank_3=Prošlapchodník
user_rank_4=Čmuchal
user_rank_5=Pátral
user_rank_6=Pořádkumistr
user_rank_7=Důkazůlapač
user_rank_8=Očko
user_rank_9=Vševidicí očko
user_rank_10=Detektiv
user_rank_11=Vedoucí detektiv
user_rank_9=Komisárek
user_rank_10=Rozumbrada
user_rank_11=Vrchní rada
sync_request_dialog_text=Trage deine Ausweisnummer ein:
sync_request_button=Account synchronisieren
......@@ -171,18 +171,18 @@ user_consecutivelyallgames3stars=Detektívna šelma
user_consecutivelyallgames3stars_description=Za všetky hry po sebe na ťažkú obtiažnosť a tri poháre.
# <!-- Ranky -->
user_rank_promotion=Povýšení
user_rank_1=Zástupce zelenáče
user_rank_promotion=Povýšenie
user_rank_1=Podržtaška
user_rank_2=Zelenáč
user_rank_3=Čmuchal
user_rank_4=Pátral
user_rank_5=Vrchní pátral
user_rank_6=Inspektor
user_rank_7=Vyšetřovatel
user_rank_3=Prošlapchodník
user_rank_4=Čmuchal
user_rank_5=Pátral
user_rank_6=Pořádkumistr
user_rank_7=Důkazůlapač
user_rank_8=Očko
user_rank_9=Vševidicí očko
user_rank_10=Detektiv
user_rank_11=Vedoucí detektiv
user_rank_9=Komisárek
user_rank_10=Rozumbrada
user_rank_11=Vrchní rada
sync_request_dialog_text=Zadaj číslo preukazu:
sync_request_button=Synchronizovať užívateľa
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment