Commit 4d5d51c6 authored by Drahomír Karchňák's avatar Drahomír Karchňák

#68 Added texts for error dialogs.

parent 4455a86d
......@@ -5,8 +5,11 @@ language_german=Němčina
system_exit=Konec
system_retry=Znovu
system_confirm=Potvrdit
zipassetloader_error=Chyba: Nemohu stáhnout dodatečná data! Zkontrolujte prosím připojení k internetu.
zipassetloader_download_request: Právě využíváte mobilní připojení k internetu. Tablexia potřebuje stáhnout ~150 MB herních dat. Přejete si je stáhnout nyní ?
zipassetloader_not_enough_space Na vašem zařízení není dostatek volného místa pro uložení potřebných souborů hry.
mainmenu_games=Hry
mainmenu_halloffame=Síň slávy
......@@ -148,4 +151,4 @@ user_consecutivelyallgames0stars_description=Za hraní všech her v jeden den
user_consecutivelyallgames2stars=Hlídací pes
user_consecutivelyallgames2stars_description=Za všechny hry po sobě na střední obtížnost a tři poháry
user_consecutivelyallgames3stars=Detektivní šelma
user_consecutivelyallgames3stars_description=Za všechny hry po sobě na těžkou obtížnost a tři poháry
\ No newline at end of file
user_consecutivelyallgames3stars_description=Za všechny hry po sobě na těžkou obtížnost a tři poháry
......@@ -5,8 +5,11 @@ language_german=Deutsch
system_exit=Verlassen
system_retry=Wieder
system_confirm=Bestätigen
zipassetloader_error=Fehler: Nicht, um zusätzliche Daten Download! Bitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung.
zipassetloader_download_request: [DE - Upravit v application_de.properities] Právě využíváte mobilní připojení k internetu. Tablexia potřebuje stáhnout ~150 MB herních dat. Přejete si je stáhnout nyní ?
zipassetloader_not_enough_space [DE - Upravit v application_de.properities] Na vašem zařízení není dostatek volného místa pro uložení potřebných souborů hry.
mainmenu_games=Spiele
mainmenu_halloffame=Ruhmeshalle
......@@ -148,4 +151,4 @@ user_consecutivelyallgames0stars_description=Für das Spielen aller Spiele an ei
user_consecutivelyallgames2stars=Wachhund
user_consecutivelyallgames2stars_description=Für alle Spiele nacheinander auf der mittleren Stufe mit drei Pokalen
user_consecutivelyallgames3stars=Als Detektiv ein Raubtier
user_consecutivelyallgames3stars_description=Für alle Spiele nacheinander auf der schwierigen Stufe mit drei Pokalen
\ No newline at end of file
user_consecutivelyallgames3stars_description=Für alle Spiele nacheinander auf der schwierigen Stufe mit drei Pokalen
......@@ -5,8 +5,11 @@ language_german=Nemčina
system_exit=Koniec
system_retry=Znovu
system_confirm=Potvrdiť
zipassetloader_error=Chyba: Nemôžem stiahnuť dodatočná dáta! Skontrolujte prosím pripojenie k internetu.
zipassetloader_download_request: [SK upravit v application_sk.properties] Právě využíváte mobilní připojení k internetu. Tablexia potřebuje stáhnout ~150 MB herních dat. Přejete si je stáhnout nyní ?
zipassetloader_not_enough_space [SK upravit v application_sk.properties] Na vašem zařízení není dostatek volného místa pro uložení potřebných souborů hry.
mainmenu_games=Hry
mainmenu_halloffame=Sieň slávy
......
......@@ -294,6 +294,45 @@ public class Tablexia extends TablexiaApplication {
//////////////////////////// APPLICATION LOADERS
//TODO - Refactor all loading dialogs
/**
* Dialog that shows up when there is not enough free space
*/
public static class LoaderFreeSpaceDialog extends AbstractButtonDialog {
public LoaderFreeSpaceDialog(float width, float height, DialogTextContent dialogTextContent) {
super((Gdx.graphics.getWidth() / 2) - (width / 2),
(Gdx.graphics.getHeight() / 2) - (height / 2),
width,
height,
new NinePatchDrawable(new NinePatch(new Texture(Gdx.files.internal(ERROR_DIALOG_BACKGROUND_INTERNAL)))),
dialogTextContent);
setModal(true);
createButton(ERROR_BUTTON_BLUE_UNPRESSED_INTERNAL,
ERROR_BUTTON_BLUE_PRESSED_INTERNAL,
ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.SYSTEM_CONFIRM,
new ClickListener() {
@Override
public void clicked(InputEvent event, float x, float y) {
Gdx.app.exit();
}
});
}
private void createButton(String unpressed, String pressed, String textKey, ClickListener clickListener) {
TablexiaButton button = new TablexiaButton(new NinePatchDrawable(new NinePatch(new Texture(Gdx.files.internal(unpressed)))),
new NinePatchDrawable(new NinePatch(new Texture(Gdx.files.internal(pressed)))),
null,
null,
ApplicationTextManager.getInstance().getText(textKey));
createButton(button, clickListener);
}
}
/**
* Dialog that shows up before downloading if user is using mobile data
......@@ -311,7 +350,7 @@ public class Tablexia extends TablexiaApplication {
createButton(ERROR_BUTTON_BLUE_UNPRESSED_INTERNAL,
ERROR_BUTTON_BLUE_PRESSED_INTERNAL,
ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.SYSTEM_RETRY,
ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.SYSTEM_CONFIRM,
new ClickListener() {
@Override
......
......@@ -31,8 +31,11 @@ public class ApplicationTextManager extends TablexiaDataManager<I18NBundle> impl
public static final String SYSTEM_EXIT = "system_exit";
public static final String SYSTEM_RETRY = "system_retry";
public static final String SYSTEM_CONFIRM = "system_confirm";
public static final String ZIPASSETLOADER_ERROR = "zipassetloader_error";
public static final String ZIPASSETLOADER_DOWNLOAD_REQUEST = "zipassetloader_download_request";
public static final String ZIPASSETLOADER_NOT_ENOUGH_SPACE = "zipassetloader_not_enough_space";
public static final String LANGUAGE_SYSTEM = "language_system";
public static final String LANGUAGE_CZECH = "language_czech";
......
......@@ -114,10 +114,17 @@ public class ZipAssetLoader extends TablexiaDataManager<Void> implements IApplic
new Tablexia.LoaderRequestDialog(Tablexia.ERROR_DIALOG_WIDTH,
Tablexia.ERROR_DIALOG_HEIGHT,
new DialogTextContent("Ooops! I've just noticed that you're using mobile data internet. Game needs to download ~150MB of game data. Do you wish to download 'em now ?"),
new DialogTextContent(ApplicationTextManager.getInstance().getText(ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.ZIPASSETLOADER_DOWNLOAD_REQUEST)),
this ).show(stage);
}
private void showFreeSpaceDialog() {
String dialogContent = ApplicationTextManager.getInstance().getText(ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.ZIPASSETLOADER_NOT_ENOUGH_SPACE);
new Tablexia.LoaderFreeSpaceDialog( Tablexia.ERROR_DIALOG_WIDTH,
Tablexia.ERROR_DIALOG_HEIGHT,
new DialogTextContent(dialogContent)).show(stage);
}
/**
* Accepts the download request and notifies the downloading thread
*/
......@@ -527,5 +534,4 @@ public class ZipAssetLoader extends TablexiaDataManager<Void> implements IApplic
public String getError() {
return error ? ApplicationTextManager.getInstance().getText(ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.ZIPASSETLOADER_ERROR) : null;
}
}
\ No newline at end of file
......@@ -66,7 +66,6 @@ public class GameMenuScreen extends AbstractTablexiaScreen<int[][]> {
public static String getResourcePath(GameDefinition gameDefinition, GameMenuAssets.AssetType assetType) {
for(GameMenuPageDefinition game : GameMenuPageDefinition.values()) {
//TODO - GameNumber, PageNumber ?!
if(gameDefinition.getGameNumber() == game.getPageNumber()) {
return assetType.getFolder() + "" + game.getBaseAssetsPath() + "_" + assetType.getPostFix();
}
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment