Commit 3f823da8 authored by Vitaliy Vashchenko's avatar Vitaliy Vashchenko

#945 updated tablexia model ref.

parent 6e74bbd3