Commit 3e709eec authored by Anton Danilov's avatar Anton Danilov Committed by Anton Danilov

#424 Added cz texts, added dummy animation to preloader screen

parent a1352d90
......@@ -84,8 +84,9 @@ game_in_the_darkness_preloader2=Přetahuj správné úkony do pásu vpravo a\u00
game_runes_description = Runes desc
game_runes_title = Runes title
game_crime_scene_title=Místo činu
game_crime_scene_description=*Popis hry Místo činu*
game_crime_scene_preloader=*Popis pravidla hry*
game_crime_scene_description=Procvičování sluchové paměti
game_crime_scene_preloader_1=Zapamatuj si cestu lupiče po místě činu.
game_crime_scene_preloader_2=Poslechni si pozorně zvuky a zapamatuj si jejich pořadí. Poté poskládej předměty z místa činu ve správném pořadí do pásu vpravo.
# <!-- Robbery -->
robbery_1_finished=Pouta standard
......
......@@ -85,7 +85,8 @@ game_runes_description=Runes desc
game_runes_title=Runes title
game_crime_scene_title=*DE*Místo činu
game_crime_scene_description=*DE* *Popis hry Místo činu*
game_crime_scene_preloader=*DE* *Popis pravidla hry*
game_crime_scene_preloader_1=*DE* Zapamatuj si cestu lupiče po místě činu.
game_crime_scene_preloader_2=*DE* Poslechni si pozorně zvuky a zapamatuj si jejich pořadí. Poté poskládej předměty z místa činu ve správném pořadí do pásu vpravo.
# <!-- Robbery -->
robbery_1_finished=Handschellen Standard
......
......@@ -87,7 +87,8 @@ game_runes_description=Runes desc
game_runes_title=Runes title
game_crime_scene_title=*SK* Místo činu
game_crime_scene_description=*SK* *Popis hry Místo činu*
game_crime_scene_preloader=*SK *Popis pravidla hry*
game_crime_scene_preloader_1=*SK* Zapamatuj si cestu lupiče po místě činu.
game_crime_scene_preloader_2=*SK* Poslechni si pozorně zvuky a zapamatuj si jejich pořadí. Poté poskládej předměty z místa činu ve správném pořadí do pásu vpravo.
# <!-- Robbery -->
robbery_1_finished=Púta štandard
......
complete=Hotovo
score_0=*CS* 0 star text
score_1=*CS* 1 star text
score_2=*CS* 2 star text
score_3=*CS* 3 star text
score_0=Raději si zapisuj i co jsi měl k obědu.
score_1=Vyrážet do terénu by si měl jedině se zápisníkem.
score_2=Až na pár hluchých míst, dobrá práce.
score_3=Úctyhodný pamatovák, pamatuješ si vše co slyšíš!
result_score_count=Tvoje skóre: [BLACK]{0}[]
game_crimescene_replay=Přehrát znovu
\ No newline at end of file
......@@ -34,6 +34,7 @@ import cz.nic.tablexia.game.games.crime_scene.model.*;
import cz.nic.tablexia.game.games.crime_scene.model.LevelDefinition;
import cz.nic.tablexia.loader.application.ApplicationAtlasManager;
import cz.nic.tablexia.util.ScaleUtil;
import cz.nic.tablexia.util.ui.AnimatedImage;
import cz.nic.tablexia.util.ui.actionwidget.Action;
import cz.nic.tablexia.util.ui.actionwidget.ActionContainer;
import cz.nic.tablexia.util.ui.button.StandardTablexiaButton;
......@@ -41,6 +42,7 @@ import cz.nic.tablexia.util.ui.button.TablexiaButton;
import cz.nic.tablexia.util.ui.actionwidget.ActionsStripWidget;
import cz.nic.tablexia.loader.application.ApplicationTextManager;
import cz.nic.tablexia.shared.model.Game;
import cz.nic.tablexia.util.ui.dialog.components.AnimatedImageContentDialogComponent;
import cz.nic.tablexia.util.ui.dialog.components.FixedSpaceContentDialogComponent;
import cz.nic.tablexia.util.ui.dialog.components.ImageContentDialogComponent;
import cz.nic.tablexia.util.ui.dialog.components.TablexiaDialogComponentAdapter;
......@@ -593,7 +595,11 @@ public class CrimeSceneGame extends AbstractTablexiaGame<CrimeSceneGameState> {
////////////////////// PRELOAD MESSAGE
private static final String PRELOADER_INFO_IMAGE = "preloader_info";
private static final String PRELOADER_TEXT_KEY = ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.CRIME_SCENE_GAME_PRELOADER_TEXT;
private static final String PRELOADER_ANIM_IMAGE = "preloader_anim";
private static final int PRELOADER_ANIM_FRAMES = 2;
private static final float PRELOADER_ANIM_FRAME_DURATION = 1f;
private static final String PRELOADER_TEXT_KEY_1 = ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.CRIME_SCENE_GAME_PRELOADER_TEXT_1;
private static final String PRELOADER_TEXT_KEY_2 = ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.CRIME_SCENE_GAME_PRELOADER_TEXT_2;
private static final Scaling PRELOADER_IMAGE_SCALING = Scaling.fit;
private static final int PRELOADER_TEXT_ALIGN = Align.left;
......@@ -605,7 +611,7 @@ public class CrimeSceneGame extends AbstractTablexiaGame<CrimeSceneGameState> {
@Override
public void preparePreloaderContent(float width, float height, TablexiaApplication.PreloaderAssetsManager preloaderAssetsManager, List<TablexiaDialogComponentAdapter> components) {
Image preloaderImage1 = new Image(preloaderAssetsManager.getTextureRegion(PRELOADER_INFO_IMAGE));
String preloaderText1 = preloaderAssetsManager.getText(PRELOADER_TEXT_KEY);
String preloaderText1 = preloaderAssetsManager.getText(PRELOADER_TEXT_KEY_1);
components.add(new TwoColumnContentDialogComponent(
new ImageContentDialogComponent(preloaderImage1, PRELOADER_IMAGE_SCALING),
new TextContentDialogComponent(preloaderText1, PRELOADER_TEXT_ALIGN, PRELOADER_TEXT_PADDING),
......@@ -615,6 +621,15 @@ public class CrimeSceneGame extends AbstractTablexiaGame<CrimeSceneGameState> {
components.add(new FixedSpaceContentDialogComponent());
//TODO add animation and second text
//TODO change animation
AnimatedImage preloaderImage2 = new AnimatedImage(preloaderAssetsManager.getAnimation(PRELOADER_ANIM_IMAGE, PRELOADER_ANIM_FRAMES, PRELOADER_ANIM_FRAME_DURATION), false);
preloaderImage2.startAnimationLoop();
String preloaderText2 = preloaderAssetsManager.getText(PRELOADER_TEXT_KEY_2);
components.add(new TwoColumnContentDialogComponent(
new TextContentDialogComponent(preloaderText2, PRELOADER_TEXT_ALIGN, PRELOADER_TEXT_PADDING),
new AnimatedImageContentDialogComponent(preloaderImage2, PRELOADER_IMAGE_SCALING),
PRELOADER_RIGHT_COLUMN_RATIO,
PRELOADER_LEFT_COLUMN_WIDTH_RATIO,
PRELOADER_ROW_HEIGHT));
}
}
\ No newline at end of file
......@@ -83,7 +83,8 @@ public class ApplicationTextManager extends TablexiaDataManager<I18NBundle> impl
public static final String GAME_IN_THE_DARKNESS_PRELOADER_TEXT2 = "game_in_the_darkness_preloader2";
public static final String GAME_CRIME_SCENE_TITLE = "game_crime_scene_title";
public static final String GAME_CRIME_SCENE_DESCRIPTION = "game_crime_scene_description";
public static final String CRIME_SCENE_GAME_PRELOADER_TEXT = "game_crime_scene_preloader";
public static final String CRIME_SCENE_GAME_PRELOADER_TEXT_1 = "game_crime_scene_preloader_1";
public static final String CRIME_SCENE_GAME_PRELOADER_TEXT_2 = "game_crime_scene_preloader_2";
public static final String GAME_RUNES_DESCRIPTION = "game_runes_description";
public static final String GAME_RUNES_TITLE = "game_runes_title";
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment