Commit 3124b5eb authored by Vitaliy Vashchenko's avatar Vitaliy Vashchenko

Merge branch '976-popisek-k-bonus' into 'V3.7'

#976 Added message to locked bonus dialog

See merge request !762
parents 993e9938 70a59cfa