Commit f284e773 authored by Luboš Horáček's avatar Luboš Horáček

#337 Odstranění textu z oaplikaci

parent a566c057
......@@ -61,8 +61,7 @@
Velké poděkování patří <strong>PhDr. Lence Krejčové, Ph.D. a
Mgr. Cyrilu Bromovi, Ph.D.,MgA. </strong> za odborné vedení. <strong>Jindřichu
Kravaříkovi</strong> ze studia <strong>MERGE STUDIO</strong> za zvukové
podklady. <strong>Tomášovi Brousilovi</strong> a písmolijně <strong>Suitcase
Type Foundary</strong> za pěkné písmo Comenia Sans. <strong>DYS-centru
podklady. <strong>DYS-centru
Praha o.s.</strong> za&nbsp;podporu při vývoji aplikace a všem, kteří se
podíleli na tvorbě a testování.
</p>
......
......@@ -61,8 +61,7 @@
Veľké poďakovanie patrí <strong>PhDr. Lenke Krejčovej, Ph.D.
a Mgr. Cyrilovi Bromovi, Ph.D.,MgA. </strong> za odborné vedenie. <strong>Jindřichovi
Kravaříkovi</strong> zo štúdia <strong>MERGE STUDIO</strong> za zvukové
podklady. <strong>Tomášovi Brousilovi</strong> a písmolijne <strong>Suitcase
Type Foundary</strong> za pekné písmo Comenia Sans. <strong>DYS-centru
podklady. <strong>DYS-centru
Praha o.s.</strong>za&nbsp;podporu pri vývoji aplikácie a všetkým, ktorí sa
podieľali na tvorbe a testovaní
</p>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment