Commit eeef2061 authored by Luboš Horáček's avatar Luboš Horáček

Změna Prehrať na HOTOVO v Potmě

parent 5f215b5b
......@@ -110,7 +110,7 @@
<string name="game_potme_loading_text_2">Preťahuj správne úkony do pásu vpravo a dávaj pozor na všetky prekážky. Až keď budeš mať naplánovanú celú trasu, stlač tlačítko HOTOVO.</string>
<string name="game_potme_description">Precvičovanie seriality</string>
<string name="game_potme_floor">Poschodie</string>
<string name="game_potme_start">Prehrať</string>
<string name="game_potme_start">HOTOVO</string>
<string name="game_potme_victory_0">Au, au, toľko chýb! To muselo bolieť.</string>
<string name="game_potme_victory_1">Krok za krokom. Chce to kľud, sústrediť sa a výsledky sa skoro dostavia.</string>
<string name="game_potme_victory_2">Chybička sa vždy objaví, ale dobrému detektívovi by sa to stávať nemalo.</string>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment