Commit ae1b8558 authored by Luboš Horáček's avatar Luboš Horáček

#331 Oprava hlášky v pronásledování

parent c4a45505
......@@ -23,7 +23,7 @@
<string name="game_pronasledovani_loadingtext">Sestav mapu přemisťováním a otáčením jednotlivých dílků.</string>
<string name="game_pronasledovani_victorytext_threestars">Počkat si na lupiče v jejich doupěti, tak to je povedený kousek!</string>
<string name="game_pronasledovani_victorytext_twostars">Bezva, pokud příště trochu přidáš, lupiči nebudou stačit zírat!</string>
<string name="game_pronasledovani_victorytext_onestar">Nechybělo mnoho a lupiči utekli i s kořistí!</string>
<string name="game_pronasledovani_victorytext_onestar">To bylo teda na poslední chvíli! Zapracuj na sobě ještě.</string>
<string name="game_pronasledovani_victorytext_gameover">Tentokrát se ti lupiče nepodařilo zastavit, ale nezoufej a zkus to znovu!</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment