Commit 5f215b5b authored by Luboš Horáček's avatar Luboš Horáček

Překlad nové jazykové hlášky do slovenštiny

parent 365a676e
......@@ -115,6 +115,7 @@
<string name="game_potme_victory_1">Krok za krokom. Chce to kľud, sústrediť sa a výsledky sa skoro dostavia.</string>
<string name="game_potme_victory_2">Chybička sa vždy objaví, ale dobrému detektívovi by sa to stávať nemalo.</string>
<string name="game_potme_victory_3">Tak toto však nemalo chybu. Kľudne by si si mohol vykračovať poslepiačky!</string>
<string name="game_potme_victory_tutorial">Gratulujem! A teraz to skús sám&#8230;</string>
<string name="game_pronasledovani">Prenasledovanie</string>
<string name="game_pronasledovani_description">Precvičovanie priestorovej orientácie</string>
<string name="game_pronasledovani_loadingtext">Zostav mapu premiestňovania a otáčania jednotlivých dielcov.</string>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment