Commit fb49dd4d authored by Martin Straka's avatar Martin Straka

Fixed some translation mistakes

parent 04449b44
......@@ -19,7 +19,7 @@ You should have received a copy of the GNU General Public License along with
DNSSEC Validator 2.0 Add-on. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
***** END LICENSE BLOCK ***** -->
<!ENTITY aboutwindow.title "DNSSEC/TSLA Validator">
<!ENTITY aboutwindow.title "DNSSEC/TLSA Validator">
<!ENTITY aboutwindow.grouplabel "About plugin">
<!ENTITY aboutwindow.label "DNSSEC/TLSA Validator for Mozilla Firefox">
<!ENTITY aboutwindow.description1 "Add-on plugin for DNSSEC and TLSA checking">
......
......@@ -19,11 +19,11 @@ You should have received a copy of the GNU General Public License along with
DNSSEC Validator 2.0 Add-on. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
***** END LICENSE BLOCK ***** -->
<!ENTITY aboutwindow.title "DNSSEC/TLSA Walidator">
<!ENTITY aboutwindow.grouplabel "O pluginu">
<!ENTITY aboutwindow.label "DNSSEC/TLSA Walidatora dla Mozilla Firefox">
<!ENTITY aboutwindow.description1 "Addon by sprawdzić DNSSEC i TLSA">
<!ENTITY aboutwindow.description2 "32-bitowe i 64-bitowe wersje">
<!ENTITY aboutwindow.title "Walidator DNSSEC/TLSA">
<!ENTITY aboutwindow.grouplabel "O wtyczce">
<!ENTITY aboutwindow.label "Walidator DNSSEC/TLSA dla Mozilla Firefox">
<!ENTITY aboutwindow.description1 "Wtyczka sprawdzająca DNSSEC i TLSA">
<!ENTITY aboutwindow.description2 "Obsługuje wersję 32-bitową i 64-bitową">
<!ENTITY aboutwindow.version "Wersja ">
<!ENTITY aboutwindow.company "CZ.NIC Labs">
<!ENTITY aboutwindow.year "2013">
......@@ -27,15 +27,15 @@ DNSSEC Validator 2.0 Add-on. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
<!ENTITY dnssec.offLabel "Niezweryfikowana przy użyciu DNSSEC">
<!ENTITY dnssec.ipbrowser "Adres IP uzyskany przez przeglądarkę:">
<!ENTITY dnssec.ipvalidator "Adres IP uzyskany przez dodatek:">
<!ENTITY dnssec.about.label "O plugina...">
<!ENTITY dnssec.about.label "O wtyczce...">
<!ENTITY dnssec.about.accesskey "O">
<!ENTITY dnssec.home.label "Strony domowej...">
<!ENTITY dnssec.home.label "Strona domowa...">
<!ENTITY dnssec.home.accesskey "S">
<!ENTITY dnssec.preferences.label "Ustawienia...">
<!ENTITY dnssec.preferences.accesskey "U">
<!ENTITY dnssec.button "Więcej informacji">
<!ENTITY dnssec.button.accesskey "W">
<!ENTITY dnssec.homepage "Przejdź do strony domowej wtyczki, aby uzyskać więcej informacj">
<!ENTITY dnssec.homepage "Przejdź do strony domowej wtyczki, aby uzyskać więcej informacji">
<!ENTITY dnssec.fwdLabel "Uwaga: Obecny serwer DNS lub resolver nie obsługuje technologii DNSSEC. Proszę zmienić ustawienia walidatora.">
<!ENTITY dnssec.buttoncancel "Anuluj">
<!ENTITY dnssec.buttoncancel.accesskey "A">
......
......@@ -19,8 +19,8 @@
#DNSSEC Validator 2.0 Add-on. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#***** END LICENSE BLOCK ***** */
extensions.dnssec@nic.cz.name=DNSSEC/TLSA Walidator
extensions.dnssec@nic.cz.description=Sprawdza bezpieczeństwo nazwy domeny w pasku adresu do protokołu DNSSEC i wykonuje TLSA walidacji.
extensions.dnssec@nic.cz.name=Walidator DNSSEC/TLSA
extensions.dnssec@nic.cz.description=Sprawdza, czy domena w pasku adresu jest zabezpieczona przy użyciu technologii DNSSEC i dokonuje walidacji rekordów TLSA (jeśli istnieją).
domain=Nazwa domenowa
nodomain=Nieobecność nazwy domenowej
dnssecgenericError= nie może zostać zweryfikowana przy użyciu DNSSEC, ponieważ wystąpił błąd w rdzeniu walidatora DNSSEC.
......
......@@ -19,15 +19,15 @@ You should have received a copy of the GNU General Public License along with
DNSSEC Validator 2.0 Add-on. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
***** END LICENSE BLOCK ***** -->
<!ENTITY prefwindow.title "Ustawienia Walidatora">
<!ENTITY prefwindow.title "Ustawienia walidatora">
<!ENTITY groupboxdnsserver.label "Ustawienia resolvera">
<!ENTITY radiogroupdnsserver.label "Resolver(y) DNS wykorzystywane do rozwiązywania nazw:">
<!ENTITY radiodnsserversystem.label "Użyj ustawień systemowych">
<!ENTITY radiodnsserversystem.accesskey "U">
<!ENTITY radiodnsserverpreset.label "DNSSEC publiczne resolvery:">
<!ENTITY radiodnsserverpreset.label "Publiczne resolvery walidujące:">
<!ENTITY radiodnsserverpreset.accesskey "D">
<!ENTITY menuitemdnsservercznic.label "CZ.NICa">
<!ENTITY menuitemdnsserveroarc.label "OARCa">
<!ENTITY menuitemdnsservercznic.label "CZ.NIC">
<!ENTITY menuitemdnsserveroarc.label "OARC">
<!ENTITY radiodnsserveropt.label "Własne:">
<!ENTITY radiodnsserveropt.accesskey "W">
<!ENTITY radiodnsserverunbound.label "Bez resolvera">
......@@ -37,8 +37,8 @@ DNSSEC Validator 2.0 Add-on. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
<!ENTITY usefilter.label "Wyklucz wymienione domeny">
<!ENTITY usefilter.accesskey "y">
<!ENTITY filtertext.label "Lista domen i/lub TLD (oddzielonych przecinkami)">
<!ENTITY groupboxtlsa.label "Ustawienia TLSA Walidatora">
<!ENTITY tlsaonoff.label "Pozwalają TLSA Walidator">
<!ENTITY groupboxtlsa.label "Ustawienia walidatora TLSA">
<!ENTITY tlsaonoff.label "Włącz walidację TLSA">
<!ENTITY tlsaonoff.accesskey "T">
<!ENTITY tlsablock.label "Przerwij połączenie HTTPS, jeśli walidacja TLSA nie powiedzie się">
<!ENTITY tlsablock.accesskey "P">
......@@ -46,5 +46,5 @@ DNSSEC Validator 2.0 Add-on. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
<!ENTITY checkallhttps.accesskey "H">
<!ENTITY clearcache.label "Czyść pamięć podręczną przeglądarki podczas startu">
<!ENTITY clearcache.accesskey "C">
<!ENTITY usebrowsercertchain.label "Łańcuch certyfikatów Użyj przeglądarki">
<!ENTITY usebrowsercertchain.label "Użyj łańcucha certyfikatów przeglądarki">
<!ENTITY usebrowsercertchain.accesskey "U">
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment