Commit f7876c36 authored by Pavel Machek's avatar Pavel Machek

More todo in documentation.

parent 298f2530
......@@ -141,3 +141,13 @@ o Davej si pozor na rody -- router je vzdycky `it', nikdy `he'.
> `...' hlaska. Viceradkove odpovedi maji na vsech radcich mimo posledniho misto `s'
> minus a nebo na druhem az predposlednim radku misto celeho prefixu jen whitespace
> (presne jako ve FTP).
Jeste by to chtelo trosku podrobneji:
(1) zminit se o atributech, rici, co vsechno o route rikaji a odkazat
na kapitolu o filtrech, kde jsou presne nadefinovany
(2) kdyz mluvis o preferenci, mel bys rici, co to je (ze to je atribut)
a kdo jej vlastne nastavuje (ze existuje globalni default pro typ
protokolu, ktery muzes overridovat v konfiguraci protokolu, coz
muzes pro konkretni routu overridovat filtrem).
(3) popsat spojeni mezi routovacimi tabulkami, filtry a protokoly
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment