Commit e403aa89 authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš

Updated TODO file.

parent cf0fca30
......@@ -87,22 +87,12 @@ Last minute stuff:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Martin: DOC: korektury
DOC: typograficky doladit, vyrobit titulni stranku (ta, co ji vygeneruji SGMLtools, vypada priserne)
Zinscenovat jeste jeden poradny test OSPF
Zjistit, kde se bude tisknout a vazat dokumentace
DOC: Linux 2.2 je ten, kdo podporuje vice routing tables
Pavel: RIP: programatorska dokumentace (finish)
filtry: programatorska dokumentace
filtry: opravit chybove hlasky !!!
DOC: dokoncit uzivatelskou dokumentaci (viz predchozi maily)
DOC: Pridat odkazy na RFC apod.
Zjistit, v jake forme ma byt projekt odevzdan (kolik kopii dokumentace atd.)
Feela: OSPF: locking
OSPF: tracing (a zkontrolovat vsechny debug()-y), u log() uvadet kategorie a jmeno instance
OSPF: vypnout LOCAL_DEBUG
OSPF: ze vsech die() udelat bug() a zkontrolovat, ze to jsou opravdu interni bugy
OSPF: reconfiguration hook
OSPF: uzivatelska dokumentace
Feela: OSPF: uzivatelska dokumentace
OSPF: programatorska dokumentace
OSPF: autentikace (kdyz se nestihne, nijak to nevadi)
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment