Commit d49a61e6 authored by Karel Slaný's avatar Karel Slaný

Updated Czech localisation.

parent 261b9b84
......@@ -510,236 +510,236 @@
<context>
<name>Files</name>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="224"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="242"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="272"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="281"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="226"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="244"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="273"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="282"/>
<source>Open attachment error</source>
<translation>Chyba otevření přílohy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="273"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="282"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="274"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="283"/>
<source>There is no application to open this file format.</source>
<translation>Neexistuje aplikace, která pracuje s tímto formátem souborů.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="274"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="283"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="275"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="284"/>
<source>File: &apos;%1&apos;</source>
<translation>Soubor: &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="225"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="243"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="227"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="245"/>
<source>Cannot save selected file to disk for opening.</source>
<translation>Nelze uložit zvolený soubor pro otevření.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="71"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="73"/>
<source>Attachment saving</source>
<translation>Ukládání příloh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="72"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="74"/>
<source>Attachments have been saved.</source>
<translation>Přílohy byly uloženy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="73"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="75"/>
<source>Attachments have not been saved!</source>
<translation>Přílohy nebyly uloženy!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="75"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="77"/>
<source>Path: &apos;%1&apos;</source>
<translation>Cesta: &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="355"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="697"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="356"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="718"/>
<source>ZFO missing</source>
<translation>Chybějící ZFO</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="356"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="698"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="357"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="719"/>
<source>ZFO message is not present in local database.</source>
<translation>ZFO se zprávou není uloženo v lokální databázi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="357"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="699"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="358"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="720"/>
<source>Download complete message again to obtain it.</source>
<translation>Stáhněte znovu celou datovou zprávu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="407"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="408"/>
<source>Delete files: %1</source>
<translation>Smazat soubory: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="408"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="409"/>
<source>Do you want to clean up the file database of account &apos;%1&apos;?</source>
<translation>Opravdu chcete pročistit databázi souborů pro účet &apos;%1&apos;?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="409"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="410"/>
<source>Note: All attachment files of messages will be removed from the database.</source>
<translation>Poznámka: Všechny přílohy zpráv budou odstraněny z databáze.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="451"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="452"/>
<source>Vacuum databases</source>
<translation>Vakuum databází</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="467"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="468"/>
<source>Operation Vacuum has finished</source>
<translation>Operace Vakuum byla dokončena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="809"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="858"/>
<source>General</source>
<translation>Obecné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="810"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="859"/>
<source>Subject</source>
<translation>Předmět</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="812"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="861"/>
<source>Attachment size</source>
<translation>Velikost příloh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="814"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="863"/>
<source>Personal delivery</source>
<translation>Doručení do vlastních rukou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="815"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="817"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="864"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="866"/>
<source>Yes</source>
<translation>Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="815"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="817"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="864"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="866"/>
<source>No</source>
<translation>Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="816"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="865"/>
<source>Delivery by fiction</source>
<translation>Doručení fikcí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="819"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="868"/>
<source>Sender</source>
<translation>Odesílatel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="820"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="828"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="869"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="877"/>
<source>Databox ID</source>
<translation>ID schránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="822"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="830"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="871"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="879"/>
<source>Name</source>
<translation>Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="824"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="831"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="873"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="880"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="827"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="876"/>
<source>Recipient</source>
<translation>Příjemce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="834"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="883"/>
<source>To hands</source>
<translation>K rukám</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="840"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="889"/>
<source>Our file mark</source>
<translation>Naše spisová značka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="844"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="893"/>
<source>Our reference number</source>
<translation>Naše číslo jednací</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="848"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="897"/>
<source>Your file mark</source>
<translation>Vaše spisová značka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="852"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="901"/>
<source>Your reference number</source>
<translation>Vaše číslo jednací</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="856"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="905"/>
<source>Law</source>
<translation>Zákon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="860"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="909"/>
<source>Year</source>
<translation>Rok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="864"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="913"/>
<source>Section</source>
<translation>Sekce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="868"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="917"/>
<source>Paragraph</source>
<translation>Odstavec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="872"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="921"/>
<source>Letter</source>
<translation>Písmeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="876"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="925"/>
<source>Additional info</source>
<translation>Doplňující informace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="880"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="929"/>
<source>Message state</source>
<translation>Stav zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="881"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="930"/>
<source>Delivery time</source>
<translation>Čas dodání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="885"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="934"/>
<source>Accetance time</source>
<translation>Čas doručení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="889"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="938"/>
<source>Status</source>
<translation>Stav</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="893"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="942"/>
<source>Events</source>
<translation>Události</translation>
</message>
......@@ -834,6 +834,69 @@
<translation>Vložit</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>IosHelper</name>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="51"/>
<source>iCloud error</source>
<translation>Chyba iCloudu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="52"/>
<source>Unable to access iCloud account. Open the settings and check your iCloud settings.</source>
<translation>Nelze použít účet pro iCloud. Ověřte nastavení iCloudu na Vašem zařízení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="71"/>
<source>Unable to access iCloud!</source>
<translation>Nelze použít iCloud!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="76"/>
<source>Cannot create subdirectory &apos;%1&apos; in iCloud.</source>
<translation>V iCloudu nelze vytvořit podadresář &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="81"/>
<source>File &apos;%1&apos; already exists in iCloud.</source>
<translation>Soubor &apos;%1&apos; již v iCloudu existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="85"/>
<source>File &apos;%1&apos; upload failed.</source>
<translation>Nahrávání souboru &apos;%1&apos; selhalo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="88"/>
<source>File &apos;%1&apos; has been stored into iCloud.</source>
<translation>Soubor &apos;%1&apos; byl uložen do iCloudu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="103"/>
<source>Saved to iCloud</source>
<translation>Uloženo do iCloudu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="104"/>
<source>Files have been stored into iCloud.</source>
<translation>Soubory byly uloženy do iCloudu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="105"/>
<source>Path: &apos;%1&apos;</source>
<translation>Cesta: &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="114"/>
<source>iCloud Problem</source>
<translation>Problém s iCloudem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="115"/>
<source>Files have not been saved!</source>
<translation>Soubory nebyly uloženy!</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>IsdsConversion</name>
<message>
......@@ -3044,288 +3107,288 @@ Klikněte na ikonu nebo na tento text pro jejich stažení.</translation>
<context>
<name>PageSendMessage</name>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="113"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="113"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="115"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="115"/>
<source>Reply %1</source>
<translation>Odpověď %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="134"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="134"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="136"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="136"/>
<source>Forward %1</source>
<translation>Přeposlat %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="150"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="150"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="152"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="152"/>
<source>Forward ZFO %1</source>
<translation>Přeposlat ZFO %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="161"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="161"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="163"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="163"/>
<source>ZFO file of message %1 is not available. Download complete message to get it before forwarding.</source>
<translation>ZFO zpráva %1 není k dispozici. Stáhněte znovu kompletní zprávu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="177"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="177"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="207"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="207"/>
<source>New message</source>
<translation>Nová zpráva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="235"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="235"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="249"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="249"/>
<source>Create message</source>
<translation>Vytvořit zprávu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="246"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="246"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="260"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="260"/>
<source>Send message</source>
<translation>Odeslat zprávu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="261"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="261"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="275"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="275"/>
<source>Error during message creation.</source>
<translation>Chyba při vytváření zprávy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="299"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="299"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="313"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="313"/>
<source>General</source>
<translation>Obecné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="299"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="299"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="313"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="313"/>
<source>Recipients</source>
<translation>Příjemci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="299"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="299"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="313"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="313"/>
<source>Attachments</source>
<translation>Přílohy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="333"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="333"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="347"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="347"/>
<source>Please fill in the subject of the message, select at least one recipient data box and specify at least one attachment file before sending the message.</source>
<translation>Před odesláním zprávy vyplňte prosím předmět zprávy, vyberte alespoň jednu datovou schránku příjemce a uveďtě alespoň jeden soubor s přílohou.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="341"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="341"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="355"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="355"/>
<source>Sender account</source>
<translation>Účet odesílatele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="353"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="353"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="367"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="367"/>
<source>Subject</source>
<translation>Předmět</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="360"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="360"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="374"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="374"/>
<source>Enter subject</source>
<translation>Zadejte předmět</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="378"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="378"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="392"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="392"/>
<source>Include sender identification</source>
<translation>Přidat identifikaci odesílatele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="384"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="384"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="398"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="398"/>
<source>Personal delivery</source>
<translation>Doručení do vlastních rukou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="391"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="391"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="405"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="405"/>
<source>Allow acceptance through fiction</source>
<translation>Povolit doručení fikcí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="398"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="398"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="412"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="412"/>
<source>Send as OVM</source>
<translation>Poslat v režimu OVM</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="405"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="405"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="419"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="419"/>
<source>Pay transfer charges for reply</source>
<translation>Zaplatit poplatky za odpověď</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="440"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="440"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="454"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="454"/>
<source>Add</source>
<translation>Přidat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="454"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="454"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="468"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="468"/>
<source>Find</source>
<translation>Najít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="496"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="496"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="518"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="518"/>
<source>Add file</source>
<translation>Přidat soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="498"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="498"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="520"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="520"/>
<source>Select files</source>
<translation>Vybrat soubory</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="543"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="543"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="565"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="565"/>
<source>Open file &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Otevřít soubor &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="573"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="573"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="598"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="598"/>
<source>Local database</source>
<translation>Lokální databáze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="613"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="613"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="639"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="639"/>
<source>Remove file &apos;%1&apos; from list.</source>
<translation>Odebrat soubor &apos;%1&apos; ze seznamu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="684"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="684"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="708"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="708"/>
<source>Mandate</source>
<translation>Pověření</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="744"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="744"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="768"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="768"/>
<source>Our reference number</source>
<translation>Naše číslo jednací</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="767"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="767"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="791"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="791"/>
<source>Our file mark</source>
<translation>Naše spisová značka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="790"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="790"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="814"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="814"/>
<source>Your reference number</source>
<translation>Vaše číslo jednací</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="813"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="813"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="837"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="837"/>
<source>Your file mark</source>
<translation>Vaše spisová značka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="836"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="836"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="860"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="860"/>
<source>To hands</source>
<translation>K rukám</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="720"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="720"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="744"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="744"/>
<source>par.</source>
<translation>odst.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="76"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="97"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="644"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="76"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="97"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="644"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="78"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="99"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="670"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="78"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="99"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="670"/>
<source>Total size of attachments is %1 B.</source>
<translation>Celková velikost příloh je %1 B.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="80"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="80"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="82"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSendMessage.qml" line="82"/>
<source>The permitted number of (%1) attachments has been exceeded.</source>
<translation>Povolený počet (%1) příloh byl překročen.</translation>
</message>
<message>