Commit cf95930f authored by Karel Slaný's avatar Karel Slaný

Updated Czech localisation.

parent 475912ad
......@@ -102,7 +102,7 @@ Item {
text: if (messageLifeSpinBox.val() === 0) {
qsTr("Messages won't automatically be deleted from the local storage.")
} else {
qsTr("Messages will be locally stored for a period of %1 days since their acceptance time. Default is not delete.").arg(messageLifeSpinBox.val())
qsTr("Messages will be locally stored for a period of %1 days since their acceptance time. By default they are not deleted.").arg(messageLifeSpinBox.val())
}
wrapMode: Text.Wrap
}
......@@ -129,7 +129,7 @@ Item {
text: if (attachLifeSpinBox.val() === 0) {
qsTr("Attachments won't be deleted from the local storage as long as the corresponding messages won't be deleted.")
} else {
qsTr("Attachments will be locally stored, but no longer than corresponding messages, for a period of %1 days since their download time. Default is like message settings.").arg(attachLifeSpinBox.val())
qsTr("Attachments will be locally stored, but no longer than corresponding messages, for a period of %1 days since their download time. Default value corresponds with message settings.").arg(attachLifeSpinBox.val())
}
wrapMode: Text.Wrap
}
......
......@@ -428,51 +428,234 @@
<context>
<name>Files</name>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="200"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="231"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="204"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="234"/>
<source>Open attachment error</source>
<translation>Chyba otevření přílohy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="232"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="235"/>
<source>There is no application to open this file format.</source>
<translation>Neexistuje aplikace, která pracuje s tímto formátem souborů.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="233"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="236"/>
<source>File: &apos;%1&apos;</source>
<translation>Soubor: &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="201"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="205"/>
<source>Cannot save selected file to disk for opening.</source>
<translation>Nelze uložit zvolený soubor pro otevření.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="321"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="67"/>
<source>Attachment saving</source>
<translation>Ukládání příloh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="68"/>
<source>Attachments have been saved.</source>
<translation>Přílohy byly uloženy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="69"/>
<source>Attachments have not been saved!</source>
<translation>Přílohy nebyly uloženy!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="71"/>
<source>Path: &apos;%1&apos;</source>
<translation>Cesta: &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="308"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="648"/>
<source>ZFO missing</source>
<translation>Chybějící ZFO</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="309"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="649"/>
<source>ZFO message is not present in local database.</source>
<translation>ZFO se zprávou není uloženo v lokální databázi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="310"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="650"/>
<source>Download complete message again to obtain it.</source>
<translation>Stáhněte znovu celou datovou zprávu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="358"/>
<source>Delete files: %1</source>
<translation>Smazat soubory: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="322"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="359"/>
<source>Do you want to clean up the file database of account &apos;%1&apos;?</source>
<translation>Opravdu chcete pročistit databázi souborů pro účet &apos;%1&apos;?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="323"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="360"/>
<source>Note: All attachment files of messages will be removed from the database.</source>
<translation>Poznámka: Všechny přílohy zpráv budou odstraněny z databáze.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="365"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="402"/>
<source>Vacuum databases</source>
<translation>Vakuum databází</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="380"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="417"/>
<source>Operation Vacuum has finished</source>
<translation>Operace Vakuum byla dokončena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="870"/>
<source>General</source>
<translation>Obecné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="871"/>
<source>Subject</source>
<translation>Předmět</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="873"/>
<source>Attachment size</source>
<translation>Velikost příloh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="875"/>
<source>Personal delivery</source>
<translation>Doručení do vlastních rukou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="876"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="878"/>
<source>Yes</source>
<translation>Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="876"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="878"/>
<source>No</source>
<translation>Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="877"/>
<source>Delivery by fiction</source>
<translation>Doručení fikcí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="880"/>
<source>Sender</source>
<translation>Odesílatel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="881"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="886"/>
<source>Databox ID</source>
<translation>ID schránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="882"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="887"/>
<source>Name</source>
<translation>Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="883"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="888"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="885"/>
<source>Recipient</source>
<translation>Příjemce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="890"/>
<source>To hands</source>
<translation>K rukám</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="895"/>
<source>Our file mark</source>
<translation>Naše spisová značka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="899"/>
<source>Our reference number</source>
<translation>Naše číslo jednací</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="903"/>
<source>Your file mark</source>
<translation>Vaše spisová značka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="907"/>
<source>Your reference number</source>
<translation>Vaše číslo jednací</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="911"/>
<source>Law</source>
<translation>Zákon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="914"/>
<source>Year</source>
<translation>Rok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="917"/>
<source>Section</source>
<translation>Sekce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="920"/>
<source>Paragraph</source>
<translation>Odstavec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="924"/>
<source>Letter</source>
<translation>Písmeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="927"/>
<source>Additional info</source>
<translation>Doplňující informace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="931"/>
<source>Message state</source>
<translation>Stav zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="932"/>
<source>Delivery time</source>
<translation>Čas dodání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="936"/>
<source>Accetance time</source>
<translation>Čas doručení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="940"/>
<source>Status</source>
<translation>Stav</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="944"/>
<source>Events</source>
<translation>Události</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GlobalSettingsQmlWrapper</name>
......@@ -2084,56 +2267,68 @@
<context>
<name>PageMenuMessageDetail</name>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="66"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="66"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="67"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="67"/>
<source>Message</source>
<translation>Zpráva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="146"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="146"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="155"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="155"/>
<source>Download attachments</source>
<translation>Stáhnout přílohy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="153"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="153"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="162"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="162"/>
<source>Reply</source>
<translation>Odpověď</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="160"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="160"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="169"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="169"/>
<source>Forward</source>
<translation>Přeposlat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="167"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="167"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="176"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="176"/>
<source>Use as template</source>
<translation>Použít jako šablonu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="174"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="174"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="183"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="183"/>
<source>Upload to records management</source>
<translation>Nahrát do spisové služby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="181"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="181"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="190"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="190"/>
<source>Send message zfo by email</source>
<translation>Odeslat ZFO zprávy emailem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="197"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="197"/>
<source>Send attachments by email</source>
<translation>Odeslat přílohy emailem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="188"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="188"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="204"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="204"/>
<source>Save message zfo</source>
<translation>Uložit ZFO zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="211"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="211"/>
<source>Save attachments</source>
<translation>Uložit přílohy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="195"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="195"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="218"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuMessageDetail.qml" line="218"/>
<source>Delete attachments</source>
<translation>Smazat přílohy</translation>
</message>
......@@ -2162,94 +2357,94 @@
<context>
<name>PageMessageDetail</name>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="73"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="73"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="74"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="74"/>
<source>File doesn&apos;t contain a valid message nor does it contain valid delivery information or the file is corrupt.</source>
<translation>Soubor neobsahuje platnou datovou zprávu ani platné údaje o doručení a nebo je poškozen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="141"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="141"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="142"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="142"/>
<source>Unknown ZFO content</source>
<translation>Neznámy obsah souboru ZFO</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="131"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="131"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="132"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="132"/>
<source>Received message</source>
<translation>Přijatá zpráva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="133"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="133"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="134"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="134"/>
<source>Sent message</source>
<translation>Odeslaná zpráva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="135"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="135"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="136"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="136"/>
<source>ZFO Message</source>
<translation>ZFO zpráva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="137"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="137"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="138"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="138"/>
<source>ZFO Delivery info</source>
<translation>ZFO doručenka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="139"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="139"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="140"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="140"/>
<source>Message ID</source>
<translation>ID zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="161"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="161"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="162"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="162"/>
<source>Email attachments</source>
<translation>Poslat přílohy emailem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="171"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="171"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="172"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="172"/>
<source>Save attachments.</source>
<translation>Uložit přílohy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="185"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="185"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="186"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="186"/>
<source>Download message</source>
<translation>Stáhnout zprávu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="197"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="197"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="198"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="198"/>
<source>Show menu of available operations</source>
<translation>Zobrazit menu s dostupnými operacemi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="253"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="253"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="254"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="254"/>
<source>Attachments</source>
<translation>Přílohy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="367"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="367"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="368"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="368"/>
<source>Open attachment &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Otevřít přílohu &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="411"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="411"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="412"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="412"/>
<source>Attachments have not been downloaded yet.
Click the icon or this text for their download.</source>
<translation>Přílohy nebyly doposud staženy.
Klikněte na ikonu nebo na tento text pro jejich stažení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="411"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="411"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="412"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMessageDetail.qml" line="412"/>
<source>No attachments present.</source>
<translation>Přílohy nejsou přítomny.</translation>
</message>
......@@ -3140,12 +3335,6 @@ Klikněte na ikonu nebo na tento text pro jejich stažení.</translation>
<source>Messages won&apos;t automatically be deleted from the local storage.</source>
<translation>Zprávy nebudou automaticky mazány z místního úložiště.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsStorage.qml" line="105"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsStorage.qml" line="105"/>
<source>Messages will be locally stored for a period of %1 days since their acceptance time. Default is %2 days.</source>
<translation>Zprávy budou uchovávány po dobu %1 dnů od doby dodání. Výchozí hodnota je %2 dnů.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsStorage.qml" line="112"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsStorage.qml" line="112"/>
......@@ -3168,13 +3357,19 @@ Klikněte na ikonu nebo na tento text pro jejich stažení.</translation>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsStorage.qml" line="130"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsStorage.qml" line="130"/>
<source>Attachments won&apos;t be deleted from the local storage as long as the corresponding messages won&apos;t be deleted.</source>
<translation>Přílohy nebudou smazány s místního úložiště po dobu, po kterou nebudou smazány odpovídající zprávy.</translation>
<translation>Přílohy nebudou smazány z místního úložiště po dobu, po kterou nebudou smazány odpovídající zprávy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsStorage.qml" line="105"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsStorage.qml" line="105"/>
<source>Messages will be locally stored for a period of %1 days since their acceptance time. By default they are not deleted.</source>
<translation>Zprávy budou uchovávány po dobu %1 dnů od doby dodání. Ve výchozím nastavení nejsou mazány.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsStorage.qml" line="132"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsStorage.qml" line="132"/>
<source>Attachments will be locally stored, but no longer than corresponding messages, for a period of %1 days since their download time. Default is %2 days.</source>
<translation>Přílohy budou uchovány po dobu %1 dnů od jejich stažení, ale ne déle než odpovídající zprávy. Výchozí hodnota je %2 dnů.</translation>
<source>Attachments will be locally stored, but no longer than corresponding messages, for a period of %1 days since their download time. Default value corresponds with message settings.</source>
<translation>Přílohy budou uchovány po dobu %1 dnů od jejich stažení, ale ne déle než odpovídající zprávy. Výchozí hodnota odpovídá nastavení zpráv.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsStorage.qml" line="139"/>
......@@ -3300,93 +3495,82 @@ Klikněte na ikonu nebo na tento text pro jejich stažení.</translation>
<translation>DORUČENO</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="812"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="382"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="381"/>
<source>General</source>
<translation>Obecné informace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="817"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="401"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="400"/>
<source>Personal delivery</source>
<translation>Doručení do vlastních rukou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/account_db.cpp" line="258"/>
<location filename="../../src/sqlite/account_db.cpp" line="257"/>
<source>Databox info</source>
<translation>Informace o DS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="818"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="820"/>
<location filename="../../src/sqlite/account_db.cpp" line="282"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="402"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="404"/>
<location filename="../../src/sqlite/account_db.cpp" line="281"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="401"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="403"/>
<source>Yes</source>
<translation>Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="818"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="820"/>
<location filename="../../src/sqlite/account_db.cpp" line="283"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="402"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="404"/>
<location filename="../../src/sqlite/account_db.cpp" line="282"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="401"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="403"/>
<source>No</source>
<translation>Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/account_db.cpp" line="352"/>
<location filename="../../src/sqlite/account_db.cpp" line="351"/>
<source>Full control</source>
<translation>Plný přístup</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/account_db.cpp" line="353"/>
<location filename="../../src/sqlite/account_db.cpp" line="352"/>
<source>Restricted control</source>
<translation>Omezený přístup</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="819"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="403"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="402"/>
<source>Delivery by fiction</source>
<translation>Doručení fikcí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="825"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="830"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="417"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="430"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="416"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="429"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="406"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="405"/>
<source>Message type</source>
<translation>Typ zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="420"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="419"/>
<source>Message author</source>
<translation>Odesílající osoba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="522"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="521"/>
<source>Records Management Location</source>
<translation>Umístění ve spisové službě</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="524"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="523"/>
<source>Location</source>
<translation>Umístění</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="878"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="460"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="459"/>
<source>Message state</source>
<translation>Stav zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="891"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="501"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="500"/>
<source>Events</source>
<translation>Události</translation>
</message>
......@@ -3551,9 +3735,8 @@ Klikněte na ikonu nebo na tento text pro jejich stažení.</translation>
<translation>ID</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="822"/>
<location filename="../../src/sqlite/db_tables.cpp" line="233"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="412"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="411"/>
<source>Sender</source>
<translation>Odesílatel</translation>
</message>
......@@ -3563,9 +3746,8 @@ Klikněte na ikonu nebo na tento text pro jejich stažení.</translation>
<translation>Adresa odesílatele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="827"/>
<location filename="../../src/sqlite/db_tables.cpp" line="236"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="425"/>
<location filename="../../src/sqlite/message_db.cpp" line="424"/>
<source>Recipient</source>
<translation>Příjemce</translation>
</message>
......@@ -3575,81 +3757,51 @@ Klikněte na ikonu nebo na tento text pro jejich stažení.</translation>
<translation>Adresa příjemce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="832"/>
<location filename="../../src/sqlite/db_tables.cpp" line="244"/>
<source>To hands</source>
<translation>K rukám</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="862"/>
<location filename="../../src/sqlite/