Commit c771929e authored by Karel Slaný's avatar Karel Slaný

Updated Czech localisation.

parent e96f8e8d
......@@ -510,236 +510,246 @@
<context>
<name>Files</name>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="226"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="244"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="273"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="282"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="213"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="231"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="260"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="269"/>
<source>Open attachment error</source>
<translation>Chyba otevření přílohy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="274"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="283"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="261"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="270"/>
<source>There is no application to open this file format.</source>
<translation>Neexistuje aplikace, která pracuje s tímto formátem souborů.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="275"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="284"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="262"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="271"/>
<source>File: &apos;%1&apos;</source>
<translation>Soubor: &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="227"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="245"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="214"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="232"/>
<source>Cannot save selected file to disk for opening.</source>
<translation>Nelze uložit zvolený soubor pro otevření.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="73"/>
<source>Attachment saving</source>
<translation>Ukládání příloh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="74"/>
<source>Attachments have been saved.</source>
<translation>Přílohy byly uloženy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="75"/>
<source>Attachments have not been saved!</source>
<translation>Přílohy nebyly uloženy!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="77"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="797"/>
<source>Path: &apos;%1&apos;</source>
<translation>Cesta: &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="356"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="718"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="343"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="705"/>
<source>ZFO missing</source>
<translation>Chybějící ZFO</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="357"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="719"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="344"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="706"/>
<source>ZFO message is not present in local database.</source>
<translation>ZFO se zprávou není uloženo v lokální databázi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="358"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="720"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="345"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="707"/>
<source>Download complete message again to obtain it.</source>
<translation>Stáhněte znovu celou datovou zprávu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="408"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="395"/>
<source>Delete files: %1</source>
<translation>Smazat soubory: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="409"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="396"/>
<source>Do you want to clean up the file database of account &apos;%1&apos;?</source>
<translation>Opravdu chcete pročistit databázi souborů pro účet &apos;%1&apos;?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="410"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="397"/>
<source>Note: All attachment files of messages will be removed from the database.</source>
<translation>Poznámka: Všechny přílohy zpráv budou odstraněny z databáze.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="452"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="439"/>
<source>Vacuum databases</source>
<translation>Vakuum databází</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="468"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="455"/>
<source>Operation Vacuum has finished</source>
<translation>Operace Vakuum byla dokončena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="858"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="796"/>
<source>Saving Successful</source>
<translation>Úspěšně uloženo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="796"/>
<source>Files have been saved.</source>
<translation>Soubory byly úspěšně uloženy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="800"/>
<source>Saving Failed</source>
<translation>Ukládání selhalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="800"/>
<source>Files have not been saved.</source>
<translation>Soubory nebyly uloženy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="801"/>
<source>Please check whether the application has permissions to access the storage.</source>
<translation>Ověřte prosím, zda aplikace má oprávnění k přístupu do úložiště.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="859"/>
<source>General</source>
<translation>Obecné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="859"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="860"/>
<source>Subject</source>
<translation>Předmět</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="861"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="862"/>
<source>Attachment size</source>
<translation>Velikost příloh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="863"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="864"/>
<source>Personal delivery</source>
<translation>Doručení do vlastních rukou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="864"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="866"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="865"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="867"/>
<source>Yes</source>
<translation>Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="864"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="866"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="865"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="867"/>
<source>No</source>
<translation>Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="865"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="866"/>
<source>Delivery by fiction</source>
<translation>Doručení fikcí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="868"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="869"/>
<source>Sender</source>
<translation>Odesílatel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="869"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="877"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="870"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="878"/>
<source>Databox ID</source>
<translation>ID schránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="871"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="879"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="872"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="880"/>
<source>Name</source>
<translation>Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="873"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="880"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="874"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="881"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="876"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="877"/>
<source>Recipient</source>
<translation>Příjemce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="883"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="884"/>
<source>To hands</source>
<translation>K rukám</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="889"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="890"/>
<source>Our file mark</source>
<translation>Naše spisová značka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="893"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="894"/>
<source>Our reference number</source>
<translation>Naše číslo jednací</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="897"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="898"/>
<source>Your file mark</source>
<translation>Vaše spisová značka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="901"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="902"/>
<source>Your reference number</source>
<translation>Vaše číslo jednací</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="905"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="906"/>
<source>Law</source>
<translation>Zákon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="909"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="910"/>
<source>Year</source>
<translation>Rok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="913"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="914"/>
<source>Section</source>
<translation>Sekce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="917"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="918"/>
<source>Paragraph</source>
<translation>Odstavec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="921"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="922"/>
<source>Letter</source>
<translation>Písmeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="925"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="926"/>
<source>Additional info</source>
<translation>Doplňující informace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="929"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="930"/>
<source>Message state</source>
<translation>Stav zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="930"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="931"/>
<source>Delivery time</source>
<translation>Čas dodání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="934"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="935"/>
<source>Accetance time</source>
<translation>Čas doručení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="938"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="939"/>
<source>Status</source>
<translation>Stav</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="942"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="943"/>
<source>Events</source>
<translation>Události</translation>
</message>
......@@ -4523,12 +4533,12 @@ Klikněte na ikonu nebo na tento text pro jejich stažení.</translation>
<translation>Lze ji teď nalézt ve spisové službě v těchto položkách:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="648"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="635"/>
<source>You can export files into iCloud or into device local storage.</source>
<translation>Můžete exportovat soubory do iCloudu nebo do úložiště v zařízení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="649"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="636"/>
<source>Do you want to export files to Datovka iCloud container?</source>
<translation>Přejete si exportovat soubory do kontejneru Datovky v iCloudu?</translation>
</message>
......
......@@ -510,236 +510,246 @@
<context>
<name>Files</name>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="226"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="244"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="273"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="282"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="213"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="231"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="260"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="269"/>
<source>Open attachment error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="274"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="283"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="261"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="270"/>
<source>There is no application to open this file format.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="275"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="284"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="262"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="271"/>
<source>File: &apos;%1&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="227"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="245"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="214"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="232"/>
<source>Cannot save selected file to disk for opening.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="73"/>
<source>Attachment saving</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="74"/>
<source>Attachments have been saved.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="75"/>
<source>Attachments have not been saved!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="77"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="797"/>
<source>Path: &apos;%1&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="356"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="718"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="343"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="705"/>
<source>ZFO missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="357"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="719"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="344"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="706"/>
<source>ZFO message is not present in local database.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="358"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="720"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="345"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="707"/>
<source>Download complete message again to obtain it.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="408"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="395"/>
<source>Delete files: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="409"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="396"/>
<source>Do you want to clean up the file database of account &apos;%1&apos;?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="410"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="397"/>
<source>Note: All attachment files of messages will be removed from the database.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="452"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="439"/>
<source>Vacuum databases</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="468"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="455"/>
<source>Operation Vacuum has finished</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="858"/>
<source>General</source>
<location filename="../../src/files.cpp" line="796"/>
<source>Saving Successful</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="796"/>
<source>Files have been saved.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="800"/>
<source>Saving Failed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="800"/>
<source>Files have not been saved.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="801"/>
<source>Please check whether the application has permissions to access the storage.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="859"/>
<source>General</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="860"/>
<source>Subject</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="861"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="862"/>
<source>Attachment size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="863"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="864"/>
<source>Personal delivery</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="864"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="866"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="865"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="867"/>
<source>Yes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="864"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="866"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="865"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="867"/>
<source>No</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="865"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="866"/>
<source>Delivery by fiction</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="868"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="869"/>
<source>Sender</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="869"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="877"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="870"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="878"/>
<source>Databox ID</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="871"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="879"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="872"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="880"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="873"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="880"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="874"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="881"/>
<source>Address</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="876"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="877"/>
<source>Recipient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="883"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="884"/>
<source>To hands</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="889"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="890"/>
<source>Our file mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="893"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="894"/>
<source>Our reference number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="897"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="898"/>
<source>Your file mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="901"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="902"/>
<source>Your reference number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="905"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="906"/>
<source>Law</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="909"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="910"/>
<source>Year</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="913"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="914"/>
<source>Section</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="917"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="918"/>
<source>Paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="921"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="922"/>
<source>Letter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="925"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="926"/>
<source>Additional info</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="929"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="930"/>
<source>Message state</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="930"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="931"/>
<source>Delivery time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="934"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="935"/>
<source>Accetance time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="938"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="939"/>
<source>Status</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="942"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="943"/>
<source>Events</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
......@@ -4522,12 +4532,12 @@ Click the icon or this text for their download.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="648"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="635"/>
<source>You can export files into iCloud or into device local storage.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="649"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="636"/>
<source>Do you want to export files to Datovka iCloud container?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment